مژک داران
بالانتیدیوم کلی تک یاخته ای مژک دار است که بطور تصادفی در روده کور و قولون سگ یافت می شود. این انگل در سگ های مبتلا به اسهال ممکن است دیده شود.

آمیب ها
آنتامیبا هیستو لتیکا، علمل ایجاد اسهال خونی آمیبی (اسهال خونی شدید) در انسان است. آلودگی به شکل تک گیر در سگها دیده می شود. این آلودگی معمولا در اثر ارتباط با افراد آلوده به وجود می آید. اگرچه آنتامیبا هیستو لتیکا ممکن است در سگ، اسهال مزمن یا حاد ایجاد نماید ولی معمولا این تک یاخته بیماری زا نمی باشد.
گربه معمولا کمتر آلوده می شود و اغلب الودگی به طریق تجربی ایجاد می شود.
آنتامیبا هیستو لتیکا به دو شکل متحرک یا تغذیه کننده (تروفوزوئیت) و مقاوم نسبت به شرایط محیطی (کیست) دیده می شود. اندازۀ تروفوزوئیت آنتامیبا هیستو لتیکا 10_6 است و یک هسته کروی با ابعاد 7_4 میکرون با یک هستۀ مرکزی (آندوزوم)دارد.
کیست رسیده، کروی شکل و ابعاد آن 20_5 میکرون است. دیوارۀ کیست، نازک و شکننده می باشد و ممکن است دارای چهار هسته باشد. هر هسته یک اندوزوم دارد. کیست های نارس یا کیست های تازه شکل گرفته فقط یک هسته دارند.
تشخیص آنتامیبا هیستو لتیکا با روش استاندارد شناورسازی (فلوتاسیون) مدفوع عملی است در این روش ممکن است هم کیست و هم تروفوزوئیت انگل را مشاهده نمود. در مدفوع طبیعی معمولا اشکال کیستی یافت می شوند؛ در حالی که در مدفوع اسهالی هر دو مرحلۀ کیست و تروفوزوئیت دیده می شود. از روش گسترش مستقیم مدفوع برای دیدن اشکال متحرک در مدفوع اسهالی تازه و گرم استفاده می شود. در رنگ آمیزی با محلول ید دار لوگل ساختمان های داخلی کیست و تروفوزوئیت دیده می شود. جهت متراکم سازی کیست ها از محلول سولفات روی استفاده می شود. در موارد مشکوک آلودگی با آنتامیبا هیستو لتیکا از آزمایشگاه های پاتولوژی انسانی می توان برای تشخیص کمک گرفت.
آنتامیبا هیستو لتیکا بطور عمده در انسان بیماری ایجاد می کند؛ بدین دلیل باید در زمان کار و ارتباط داشتن با مدفوع آلوده مراقبتهای ویژه به عمل آید.
آنتامیبا هیستو لتیکا در پریماتهایی نظیر میمون و شامپانزه مشکلاتی ایجاد می نماید. به همین جهت مراقبتهای ویژه ای باید در جمع آوری
مدفوع های آلوده صورت گیرد. آلودگی در میمونها از نظر بهداشت عمومی اهمیت دارد.

ادامه دارد...