نگاهی اجمالی بر سگ های نژاد اشنازر schnauzer
 نگاهی اجمالی بر سگ های نژاد اشنازر schnauzer نگاهی اجمالی بر سگ های نژاد اشنازر schnauzer
سگی است سرزنده فعال جسور خوش خلق و باهوش.جهت نگهخبانی از خانه مناسب می باشد و دشمن موشهاست.حرکات این حیوان سریع است و به آسانی تربیت می شود.به تمرین و ورزش زیاد نیاز دارد.از نظر ویژگیهای ظاهری دارای بدنی چهار شانه و قوی است.بدن چهارشانه اش توسط موهای خشن پوشیده شده است.گوشهای این حیوان تیز و گاهی ممکن است کوتاه شود.دم آن در سومین یا چهارمین مهره قطع می شود.پوشش بدنش ضخیم سیمی و زمخت است.گوشها پاها و دستها به وسیله موهای کوتاه پوشیده می شود.رنگهای فلفل نمکی و سیاه کهربایی قابل قبول است.تقریبا
47/15 سانتی متر ارتفاع دارد.
نگاهی اجمالی بر سگ های نژاد اشنازر schnauzer نگاهی اجمالی بر سگ های نژاد اشنازر schnauzer نگاهی اجمالی بر سگ های نژاد اشنازر schnauzer