کننده بگوید "یادمه"(یادم هست) و چنانچه موقع دریافت کردن چیزی از طرفِ دیگرِ این شرط، این قرار را فراموش کند و هنگام گرفتن، نگوید که "یادمه"، آن فرد دیگر با گفتن "یادم تو را فراموش"(یعنی من شرط را به خاطر داشتم و تو فراموش کردی)، برنده این شرط یا بازی محسوب می‌شود. اما پشت طرح دوار هنرمند کیت مگ وایر که با استفاده از 23 هزار جناق مرغ ساخته شده است نه آن مفهوم بازی و فراموشی است بلکه یاد آور و نشان دهنده کشتار بی حد حیوانات توسط انسان ها است. هر کدام از این جناق ها نشان دهنده یک حیوان است که برای مصرف انسانها کشته شده است. 


هزاران جناق سینه یاد آور کشتار حیوانات
هزاران جناق سینه یاد آور کشتار حیوانات
هزاران جناق سینه یاد آور کشتار حیوانات
هزاران جناق سینه یاد آور کشتار حیوانات
هزاران جناق سینه یاد آور کشتار حیوانات
هزاران جناق سینه یاد آور کشتار حیوانات