حیوانات وحشی از سیرکها حذف می شوند

وی تاکید کرد: قطعاً مقوله جلوگیری از آزار و اذیت و بهره کشی از حیات وحش جانوری و برخورد با عاملان در چارچوب قانون نیز از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. 


مدیر کل دفتر مدیریت و حفاظت از شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برنامه زمانبندی برای حذف حیوانات وحشی توسط مدیر سیرکهای فعال و غیر فعال در کشور که قبلاً از این سازمان مجوز دریافت نموده اند ، تنظیم شده است، افزود: از هریک از آنان به صورت جداگانه تعهد نامه محضری جهت حسن انجام تعهدات اخذ گردیده است. 
تیموری تصریح کرد: تاکنون از 23 فرد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه اجرای نمایش با حیوانات وحشی (سیرکها و معرکه گیران خیابانی ) تعهد گرفته و به طور کل فعالیت معرکه گیران به صورت سنتی ممنوع شده است. 


وی ادامه داد : از مجموع جانوران دراختیار نمایش دهندگان تعداد 12 حیوان شامل شیر خرس و میمون از فعالیتهای سیرکها خارج گشته که یا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و یا تحویل مراکز مجاز شده اند. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تیموری با بیان اینکه از 13 مجموعه برگزارکننده سیرک منبعد تعداد6 مجموعه مجاز به استفاده از حیوانات وحشی در نمایشهای خود نبوده اظهار داشت: مابقی حیوانات وحشی مجموعه های دیگر نیز طی زمانبندی انجام شده به دلیل لزوم داشتن فرصت کافی برای سامان دهی و تعیین تکلیف محل نگهداری آنها توسط سازمان و رعایت مسائل معیشتی مدیران و کارکنان سیرکها از گردونه اجرای حرکات نمایشی حذف می شوند.