مردم هم به رفتار این جغد عادت کرده اند و با او سازگار شده اند اما خیلی ها هم اجازه نشستن به او نمی دهند. شما در ادامه تصاویر این جغد رو که دوست داره روی سر مردم بنشینه رو مشاهده می کنید. رفتار 

جالب این جغد خیلی از عکاسان رو برای عکاسی از این حیوان در این لحظه جالب به این شهر کشانده است
نشستن جغد بر روی سر مردم


نشستن جغد بر روی سر مردم


نشستن جغد بر روی سر مردم


نشستن جغد بر روی سر مردم


نشستن جغد بر روی سر مردم


نشستن جغد بر روی سر مردم


نشستن جغد بر روی سر مردم