پرورش‌دهنده‌های حیوانات متفق‌القول می گویند که سگ بیشترین استعداد را برای یادگیری دارد. از جمله باید به توان یادگیری یکهزار واژه، درک زبان بدن انسان و حتی تشخیص برخی بیماری ها همانند سرطان و صرع اشاره کرد. 

در کنار همه این موارد، ما عکس هایی از سگ هایی جمع کرده ایم که هر کدام مشغول یک کاری هستند که وظیفه آنها نیست و اصولا آدم ها این کارها را انجام می دهند. با ما همراه باشید. 

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!

این سگ‌ها فکر کردند آدمند!