اما همین تلاش موجب شده که عکس ها اینچنین شگفت انگیز شوند. 


جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!

جغدهایی که به دوربین زل می زنند!