رکورد عجیب نگه داشتن قوطی روی سر توسط یک سگ


این سگ باهوش توانست در سریع ترین زمان ۱۰۰ متر را با قوطی روی سر طی کند
او توانست در زمان معادل ۲ دقیقه ۵۵ ثانیه این کار غیر ممکن را انجام دهد