اسمی که برای سگ خود انتخاب می کنید بهتر است به اسم کسانی که در خانه زندگی می کنند شبیه نباشد زیرا سگ دچار اشتباه در یاد گیری اسم خود می شود .
بعضی از اسم ها مانند آموس نیز برای نام گذاری سگ شما خوب نمی باشد زیرا سگ نمی تواند حروف های اسمش را به خوبی در ذهن خود ثبت کند پس باید اسمی برای سگ خود انتخاب کنید که حروفش برای گوش سگ واضح باشد .
انتخاب اسم مناسب برای سگ خود
مثال :

coopper

coddy

dingo

danger

vicky

maggie

همچنین اسم نیز نباید طولانی باشد .
اسم هایی که از چند حرف تشکیل شده است نباید حرف های پشت سرش شبیه به هم باشند برای مثال حرف های ب،پ شبیه هم می باشند و نباید در اسم پشت سر هم باشند .
سعی کنید اسمی برای سگتان انتخاب کنید که فقط مناسب سن تولگی سگتان نباشد و وقتی که سگتان از سن تولگی خارج شد اسم برایش مناسب باشد ...!!

اسم مناسب برای سگ ماده :

rosie

angel

molly

misty

lily

chelsae

kitty

اسم مناسب برای سگ نر :

jack

coddy

max

sam

sandy

oliver


منبع = ww.dogsname.com

مترجم = میلو سگ شیتزوی من