تعارف جالب کانگورو به کبوتر!


تعارف جالب کانگورو به کبوتر!کانگورو به کبوتر: بفرمایید ناهار خدمت باشیم!


به گزارش روزگارنو، اگر مهربانی یکی از رازهای زندگی بر روی کره زمین باشد-که هست- جانداران ساکن در این کره به صورت غریزی به این توانایی مجهزند. به همین دلیل، در اخبار مختلف، می بینیم و می شنویم که حیوانات مختلف به هم-نوعان خود و یا به حیوانی از نوع دیگر، به نحوی، مهربانی می کنند.


بنا بر این گزارش، گردشگری در پارک حیات وحش Featherdale سیدنی به صحنه جالبی برخورد و از آن عکس گرفت. وی با تعجب دید که کانگورویی دارد ظرف پر از غذایی را به یک کبوتر تعارف می کند.


این گردشگر می گوید: نوه من یک ظرف پر از غذا به این کانگوروی داد و این حیوان از کبوتری که آن نزدیکی بود خواست که با او در خوردن شریک شود. تعارف جالب کانگورو به کبوتر!

تعارف جالب کانگورو به کبوتر!