سگ ها ناخن هایی دارند که اگر کوتاه نشود موجب شکستن و درد ناک شدن آن ها میشود پس باید یاد بگیریم چگونه ناخن هایشان را کوتاه کنیم ابتدا مطمئن شوید که سگ شما ارام است و در آرامش و به اصطلاح ریلکس کامل میباشد به خاطر داشته باشید که اگر یک بار ناخن سگ ها را از انتها کوتاه کنید و دردناک باشد دیگر سگ شما با شما همکاری نخواهد کرد و موجب سخت شدن کار خواهد شد


برای این موضوع درکنار سگ خود بنشینید گوش هایش را ناز کنید ناخن گیر مخصوص را در کنارش قرار دهید تا ببینید و آرامش خاطر داشته باشد 


دقت داشته باشید که اگر شما عصبی باشید سگ ها به واسطه بوی ادرنالین بدن شما سریعا خواهند فهمید پس با آرامش خاطر کامل این کار را انجام دهید و اصلا عصبی نباشید . 


آموزش کوتاه کردن ناخن سگ
بامحبت با اور رفتار کنید و بهترین تشویقی که دوست دارد و واقعا عاشق آن است را در کنارش قرار دهید و به سگتان بدهید 


آموزش کوتاه کردن ناخن سگهمواره احتیاط شرط عقل است پس بهتر است برای پیش بینی مواقع بحرانی همواره پودر بچه در کنارتان باشد

آموزش کوتاه کردن ناخن سگدست های سگ را بگیرید ولی اصلا نکشید و سعی نکنید با او کشمکش داشته باشد با آرامش کامل این عمل را مطابق عکس اجرا کنید 

آموزش کوتاه کردن ناخن سگبه آرامی بر روی پنچه سگتان فشار بیاورید تا ناخن ها بیرون بزنند 

آموزش کوتاه کردن ناخن سگ
قدم بعدی پیدا کردن محل نسج میباشد


با دقت نگاه کنید قسمتی که نسج دارد در ناخن سگ رنگی روشن و یا صورتی دارد و کاملا مشخص میباشد آموزش کوتاه کردن ناخن سگ
حال به بخش اصلی کوتاه کردن ناخن ها میرسیم 


زاویه ای که ناخن گیر را در دستان میگیرید 45 درجه باشد و به گونه ای که نسج را زخم نکنید ناخن ها را مطابق عکس کوتاه کنید 

آموزش کوتاه کردن ناخن سگ
حال که ناخن هارا کوتاه کردید ناخن ها بسیار تیز شده اند و میتوانید مطابق شکل ناخن ها را سوهان بزنید 

آموزش کوتاه کردن ناخن سگاگر به اشتباه همراه با ناخن سگ قسمتی از نسج را هم کوتاه کردید، ناراحت نباشید کمی از پودر بچه ای که قبلا اماده کرده بودید بر روی زخم بریزید و 

بگذارید که ناخن ،خونریزی اش بند بیاید 


آموزش کوتاه کردن ناخن سگ

منبع:ehow .com 

مترجم :نازنین