دیده بان حقوق حیوانات: کارگاه تخصصی مدیریت گربه سانان پس از سه روز فعالیت مستمر به کار خود خاتمه داد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست این کارگاه تخصصی که با با هدف شناخت و ارزیابی وضعیت گربه سانان کشوربر اساس معیارهای لیست سرخ IUCN از تاریخ ۶ لغایت ۸ آذرماه با حضور بیش از ۷۰ تن از کارشناسان محیط زیست استانی و ستادی و نیز جمعی از فعالان سازمانهای مردم نهاد در دانشگاه محیط زیست آغاز شده بود پس از جمعبندی نتایج حاصله و برگزاری آزمون نهایی به کار خود خاتمه داد.
ارس برایتن موزر و کریستین برایتن موزر اساتید این دوره که از IUCN برای تدریس در این دوره تخصصی در دانشگاه محیط زیست حاضر شده بودند ضمن ستایش توانمندی علمی شرکت کنندگان در این دوره آموزشی از حمایت و پشتیبانی دانشگاه محیط زیست و نحوه برگزاری این کارگاه تقدیر به عمل آوردند.
گفتنی است این دوره آموزشی با همکاری معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و بر اساس تقویم آموزشی این سازمان به مدت سه روز در دانشگاه محیط زیست برگزار شدمنبع دیده بان حقوق حیواناتResigzed Image Click this bar to view the full image.