زرتشتیان براین باوراند که درهنگام حمله ی اعراب یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به سوی یزد کنونی فرار می کند در این فرار وی کشته می شود
وی صاحب دوختر بوده است به نامهای نیک بانو و شهربانو پس از کشته شدن وی عرب ها شهربانو را اسیر کرده وبه عربستان می برند این شهر بانو کسی است که به همسری امام حسین درمی آید ولی موفق به دستگیری نیک بانو نمی شوند و وی در محلی که اکنون چک چک یا نیایشگاه پیرسبز نامیده می شود و در چند کیلومتری اردکان در بالای کوهی واقع است از دیده ها غایب می شود درهمین هنگام چشمه ای ازکوه جاری میشود که اکنون هم قطره قطره ازکوه جاری است پس از این واقعه اعراب نمی توانند وی را دستگیر کنند اکنون مکان ناپدیدشدن وی نیایشگاه مقدسی برای زرتشتیان است.