يك مبتكرخوش ذوق وحيوان دوست فرانسوي دستگاهي براي شستشو واستحمام سگ ها طراحي كرده است.نام اين دستگاه dog-o-matic است.
شايد در لحظه اول حيوان بي نوا وحشت كند و به زحمت وارد حمام ديجيتاليش شود اما به گفته طراح،بازه زماني شستشوي بدن حيوان بسيار كوتاه ودر حد چند دقيقه است.تنها ممكن است سگ در مرحله خشك شدن موها وپوست تنش كمي معطل شود.
اگر سگ داريد ميتوانيد او را به فرانسه ببريد وبا پرداخت 47$ حيوان خوش شانستان را به يك حمام گرم وآبتني حسابي دعوت كنيد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.