پسر ? ساله هندي از بدو تولد دچار مشكلي نادر در بدنش بود. او برادر دو قلوي خود را كه مرده و تنها پاهايش در قفسه سينه اين پسر قرار دارد را با خود حمل مي كرد

اين بخش اضافي از بدن اين پسر تغذيه كرده و رشد مي كرد. بلاخره پزشكان اين بخش اضافي را با موفقيت از بدن پسرك جدا كردند. در تصاوير اين پسر را پيش و بعد از عمل مشاهده كنيد


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.