در باغ وحش جیوفنگ در استان هبی چین بزی وجود دارد که مادرانه از دو توله ببر سیبریایی مراقبت می کند که این امر باعث شگفتی شده است. گفته می شود بین 50 تا 60 ببر در چین وجود دارند که اغلب آنها در باغ وحش و در قفس تحت مراقبت قرار دارند که بدلیل نشست و برخاست با انسانها خوی وحشی گری شان از بین رفته است.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

__________________