به گزارش زیست بوم، این مار خوش اشتها یک لاک پشت بزرگ را قورت داده است که در نوع خود صحنه کم نظیری در طبیعت است

.

چند فعال محیط زیست تلاش می کنند به این مار برای دفع این لقمه دردسرساز کمک کنند. 

وقتی مار غول پیکر لاک پشت می خورد!