در گذشته این گونه از فیل فقط توسط پادشاهان این مناطق نگهدار می‌شد و نمادی از قدرت سلطنتی در نظر گرفته می شود.

دوستان سیاه و سفید

دوستان سیاه و سفید

دوستان سیاه و سفید