مارمولک آبی غارزی جانوری منحصربه فرد است. این جانور با سر پهن و مسطح و بدن بسیار باریک و درازی که دارد ، انسان را بیشتر به یاد « مار ماهی » می اندازد تا یک جانور دوزیست . ولی در صورتی که با دقت بیشتری به شاخه های خارجی آبششهای جانور که به روشنی قابل مشاهده هستند نگاه کنیم مشخص میشود که این موجود به خانواده سوسمارهای آبی و سمندر ها تعلق دارد.
با وجود این « مارمولک آبی غارزی » از مرحله نوزادی عبور نمیکند و به موجود کامل و رشد یافته ، یعنی سمندری که به زندگی زمینی بپردازد ؛ تبدیل نمیشود ! بلکه تمام عمر خود را در مرحله نوزادی به سر میبرد و هیچگاه آّب را ترک نمیکند ! این جانور در همان مرحله نوزادی به تولید مثل میپردازد.
«مارمولک آبی غارزی» یک زال (albino ) واقعی است . او کاملا سفید و فاقد هرگونه مواد رنگی در بدن است. رنگ صورتی لطیفی که در برخی نقاط بدن جانور دیده میشود و همچنین رنگ قرمز آبششها ، ناشی از رنگ قرمز خون حیوان است که از زیر پیداست . مارمولکهای غارزی نیاز به مواد رنگی بدن ( رنگدانه ) ندارند ، زیرا مجبور نیستند مانند سایر جانوران خود را در برابر تابش اشعه خورشید محافظت کنند.آنها تمام دوران زندگی خود را در آبهای جاری زیرزمینی و غارهای آبی که نور خورشید در آنها راهی ندارد ، به سر میبرند . به همین دلیل آنها چشم نیز ندارند ! «مارمولک های آبی غارزی» تا 25 سانتیمتر طول دارند و در شمال «یوگسلاوی» زندگی میکنند.آنها از جانوران خرچنگی کوچک و کرمهای آبی تغذیه میکنند و تا 70 تخم میگذارند.

منبع : خزندگان و دوزیستان