نامه نیوز: تیرانوسور، نمونه نادر کشف شده در یوتای امریکا و به نمایش در آمده در موزه سالت لیک سیتی

عکسی از یک ماهی باستانی نادر