10دلیل خوب برای نخوردن ماهی
ما در اینجا 10 دلیل خوب برای نخوردن ماهی برای شما می اوریم .....تصمیم با خود شما

1:ماهی ها در سموم شنا میکنند
ماهی ها را به عنوان غذایی سالمجایگزین گوشت کرده اند.در حالی که خوردن ماهی اثرات منفی نیز دارد

اقیانوس ها و دریاها پر از سموم مختلف هستند که البتهلازم به ذکر است که بسیاری از همین سموم را هم انسان وارد اب میکند و ماهی ها دران شنا میکنند.این ماهی ها و به خصوص ماهی های چرب دارای سموم بسیاری از جمله دیوکسینو سرب هستند و نشان داده شده است که این مواد علت اصلی صدمه زدن به جنین و سرطان وهمچنین بوجود اوردن مشکلات حرکتی هستند
2:ما در حال خوردن محیط زیستمان هستیم

وقتی که تقاضا برای گوشت ماهی زیاد باشد صید بی رویه نیز بیشتر شده و این باعث تخلیه ی سریعتر ماهی ها از اقیانوس میشود.در حدود 8هزار گونه جانوان ابزی از اقیانوس ها برداشتشده و 90%ماهی های بزرگ ما ناپدید شده اند و اگر این صید بی رویه ادامه پیدا کنددر سال 2050 ما هیچگونه ماهی نخواهیم داشت


ادامه دارد....
ترجمه:سارا