Resigzed Image Click this bar to view the full image.

زمان دقیق وارد شدن حیوان به مرحله ی اول زایمان ممکن است به وضوح مشخص نباشد.این مرحله در واقع آماده شدن مادر برای خروج نوزادان است.در ابتدای این مرحله گردن رحم بسته بوده و انقباضات رحمی چندان زیاد نیستند.ولی به تدریج این انقباضات بیشتر شده و در اثر حول دادن توله ها به طرف گردن رحم و ایجاد فشار به این ناحیه گردن برحم باز شده و آماده ی خروج توله ها می شود.در این زمان و با افزایش فشار توله ها به گردن رحم انقباضات رحمی بیشتر شده و تقریبا هر 6 تا 7 دقیقه یکبار رخ می دهند ولی نسبتا خفیف است.این انقباضات محتویات رحم را متناوبا به سکت گردن رحم می راند.این روند می تواند تا 24 ساعت طول بکشد.رفتار سگ ماده در طی این مدت غیر عادی است.قدم می زند محل خواب خود را آماده می کند.خر خر می کند و از خوردن و آشانیدن امتناع می ورزد.نفس نفس زدن-نگاه کردن به پهلو ها-لیسیدن فرج-تورم و شل شدن فرج و ظهور ترشحات موکوسی و نیز شل شدن شکم از دیگر علائم این مرحله از زایمان به شمار می رود.البته بعضی از سگ های ماده در این زمان اشتهای حریصانه ای دارند.ممکن است در این مرحله حیوان حالت تهوع داشته باشد و در صورتی که به تازگی غذا خورده باشد استفراغ کند که این امر در صورتیکه زیاد تکرار نشود طبیعی است.


منبع:راهنمای جامع حیوانات اهلی-دکتر علی نصیریان-دکتر هستی آذر آباد


ادامه دارد...