برترین ها:

تصاویر دقیق و مفصلی از زنبور های عسل بومی و گیاهان و حشراتی که این زنبورها با انها در تعامل هستند را گرفته اند. در واقع این تصاویر زیبایی این موجودات کوچک را نشان می دهند. بنابراین واجب است که ما در برابر خالق این موجودات سر تعظیم فرود بیاوریم.

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!

زنبور کرایسیدید (Chrysidid)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگاچایل (Megachile) کوتاه

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
اوسمیا پومیلا (Osmia pumila)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگاچایل گمولا (Megachile gemula)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
ملیسادس کورپسیس (Melissodes coreopsis)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
سنتریس دکالرتا (Centris decolorata)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
اسواسترا اتریپس (Svastra atripes)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
هاپلیتیس (Hoplitis) درخشان

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
سنتریس دکالرتا (Centris decolorata)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگس طلایی بچه

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
اوسمیا لیگناریا (Osmia lignaria)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
پاچیملوس (Pachymelus) دورنگ

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
زنبور عسل سراتینای (ceratina) غول

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
کولایزیس کایننسیس (Coelioxys cayennensis)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
یوریگلوسیدیا (Euryglossidia)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگانومیای اس پی (Meganomia sp)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگس گوزنی

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگس گوزنی

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگس پوست زرد مقلد

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
تابانوس اتراتوس (Tabanus atratus)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگس تابانوس (Tabanus)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
سنتریس هامورهویدالیس (Centris haemorrhoidalis)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
بامبوس اریکوماس (Bombus auricomas)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
هالیکتوس لیگاتوس (Halictus ligatus)

25 عکس بسیار نزدیک از حشرات رنگارنگ!
مگس لاشه ویسینا (Calliphora vicina)