و با کمک شگ های خودش که سه سگ شیطون و بازیگوش و هنرمند هستند عکس های جالبی رو منتشر کرده است. این سگ ها آموزش دیده اند توسط این عکاس و جلو دوربین همانند یک انسان ژست های جالبی رو از خودشون نشون می دند که جالب و تماشایی هستند. هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین


هنرنمایی جالب سگ ها جلوی دوربین