هایی رو از این سگ عجیب و جالب بر روی صفحا اینستاگرام خودم منتشر کنم تا ببینم از این نژاد سگ هم هنوز هست که دیدم اولا طرفداران زیادی رو به خودش جلب کرد و دوستان زیادی رو در سراسر وب به خودش 

اختصاص داد و هم متوجه شدم شاید این تنها نزاد از این نوع سگ باشد که شبیه به خرس است 

سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس


سگی جالب شبیه یک خرس