تصاویر میتوانید دوستان ، همسایه ها و یا فامیل های خود را در موقعیت این گوسفندان مجسم نمایید. نام این سری از عکسهای او مردم بجای گوسفندان و گوسفندان بجای مردم (Alejandro Clavo) نام دارد 

گوسفند گمشده یا انسان منزوی

گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی
گوسفند گمشده یا انسان منزوی