داشته است از او عکس گرفته است،در پایان با همان وسایل جشن کریسمس را گرفته اند. به دلیل همین استعداد جالب این سگ در دنیای مجازی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. 

سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!

سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!
سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!!