البته با شامه اقتصادی که دارند . از این تکنولوژی برای کسب درآمد استفاده کرده و این ماهی ها را در ظروف پر شده با ماده ای شفاف به فروش میرسانند.این دانشمندان خوش فکر کارهای جالب و دیدنی خود را در جشنواره طراحی فستا در توکیو به نمایش عمومی گذاشته اند. 


ماهی های تزئینی رنگی و شفاف

ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف
ماهی های تزئینی رنگی و شفاف