رو ساخته و هدف خود را از این کار حمایت از سگ ها اعلام کرده است. این هنرمند سگ ها مختلتف از جمله سگ های سیا و بزرگ و پشمالو و سگ های کوچک و کم مو رو با این روش جالب ساخته است که شما در 

ادامه تصاویر سگ های ساخته شده با مداد رنگی رو مشاهده می کنید

سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی


سگ های ساخته شده با مداد رنگی