برجسته کاری، گلدوزی و نقاشی آن را خلق کردند.


تصاویری از این نقاشی:

هنرنمایی 7.2 متری با پوست ماهی +عکس

هنرنمایی 7.2 متری با پوست ماهی +عکس

هنرنمایی 7.2 متری با پوست ماهی +عکس

هنرنمایی 7.2 متری با پوست ماهی +عکس