میکردند و سپس با انداختن تکه ای غذا و یا چوب در زیر و یا نزدیکی تانک ، سگ طبق غریزه بدنبال ان رفته و هنگام رفتن در زیر تانک ضامن بالای بدنش فعال شده و تانک منفجر میشده است.

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری

استفاده از سگ‌ها در عملیات انتحاری