نام نژاد = turkish van 

8 تا از برترین نژاد گربه هانام نژاد = persialainen8 تا از برترین نژاد گربه ها


نام نژاد = japanese bobtail


8 تا از برترین نژاد گربه ها


نام نژاد = american curl


8 تا از برترین نژاد گربه ها


نام نژاد = peter bald


8 تا از برترین نژاد گربه هانام نژاد = aegean cat


8 تا از برترین نژاد گربه ها


نام نژاد = birman8 تا از برترین نژاد گربه ها


نام نژاد = cat don sphinx

8 تا از برترین نژاد گربه ها