دو سال قبل وقتی قطاری به او زد، معلول شد و از آن پس ، صاحبش او را بیرون کرد و "شی بائو" ولگرد شد.حالا این سگ دو پا چهارقلو زائیده و هر چهار تای آنها چهار پا هستند!گفته می شود در خیابانهای چین 130 میلیون سگ ولگرد وجود دارد. قسمت تراژیک داستان اینجاست که وقتی چینی ها از خانه های خود به آپارتمان ها نقل مکان می کنند سگ ها را با خود نمی برند چرا که اغلب از بردن سگ داخل برج منع می شوند.(قوانین داخلی برخی برج های مسکونی)از آنجایی که دولت برای نابودی سگ های خیابانی کمپین برگزار می کند، زندگی برای این موجودات بسیار سخت می شود اما "شی بائو" چهره دوست داشتنی دارد و با عشق و علاقه از فرزندان مراقبت کرده و در عین حال سعی می کند هنگام حرکت موازنه برای خود ایجاد کند.


شی بائو کنار ایستگاه راه آهن جایی که دو پای خود را از دست داد، زندگی می کند.


سگ دو پا 4 قلو زایید!

سگ دو پا 4 قلو زایید!

سگ دو پا 4 قلو زایید!

سگ دو پا 4 قلو زایید!

سگ دو پا 4 قلو زایید!

سگ دو پا 4 قلو زایید!