آمريكاييان به دنبال تصاحب لوح‌هاي هخامنشي هستندخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران 
سرويس: سياسي خارجي - ايران در جهان


تحريم‌هاي جديد در حال تهيه در آمريكا عليه ايران اشياي باستاني ايران در موزه‌ها و دانشگاه‌هاي آمريكا را هدف مي‌گيرد و توقيف آن‌ها را تسهيل مي‌كند. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يك كميته سنا به تسهيل توقيف و به حراج گذاشتن اشياي باستاني ايران كه در موزه‌ها و دانشگاه‌ها آمريكا نگهداشته مي‌شوند راي داد. 
در حال حاضر حقوقدانان در تلاشند لوح‌هاي هخامنشي را توقيف كنند. اگر اين پيشنهاد به قانون تبديل شود، تقريبا به طور قطع لوح‌هاي هخامنشي از دانشگاه‌ها و موزه‌ها ضبط خواهند شد و به مزايده گذاشته مي‌شوند. 
اين پينشهاد را سناتور مننذر ارايه كرده و قرار است به‌زودي به تصويب كامل سنا برسد. 

isna.ir