دیده بان حقوق حیوانات: تعدادی از پانداهای چینی از استان سینچوان، مرکز نگهداری پانداهای غول پیکر، به باغ وحشی در اسکاتلند پرواز می کنند.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.منبع دیده بان حقوق حیوانات
Resigzed Image Click this bar to view the full image.