جک حتی هم نوعان خود را نمیشناسد و بیشتر سعی میکند گله را هدایت کند وقتی در زمین در حال چریدن هستند.صاحبان این گوسفند در ابتدا بسیار شکه شدند وقتی دیدند گوسفندشان با سگ گله دوستان خوبی شده اند.یکی از صاحبان مزرعه اعلام کرد:با نمکترین کار این گوسفند صدای او است.جک به طور نصفه بع بع می‌کند و در ادامه پارس می‌کند.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.