مقاله کد 003

تست تشخيص : آيا طوطي من در آينده پرکن خواهد شد؟

از این لینک می توانید این تست را مشاهده کنید

https://docs.google.com/viewer?a=v&p...1NmJh&hl=en_US

لینک کمکی

feather plucking test 003 .pdf

منبع:

^ a b Johannes, T.; Lumeij, J.T.; Hommers, C.J. (2008). "Foraging ‘enrichment’ as treatment for Pterotillomania" (PDF). Applied Animal Behaviour Science 111: 85–94.


^ a b c d van Zeeland, Y.R.A., Spruit, B.M., Rodenburg, T.B. et al. 2009. Feather damaging behaviour in parrots: A review with consideration of comparative aspects. Applied Animal Behaviour Science 121: 75–95

^ Reinhardt, V. (2005). "Hair pulling: a review" (PDF). Laboratory Animals 39: 361–369.

^ Bordnick, P.S., Thyer, B.A. and Ritchie, B.W. 1994. Feather picking disorder and trichotillomania: An avian model of human psychopathology. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25: 3189-196

^ Schmid, R.; Doherr, M.G.; Steiger, A. (2006). "The influence of the breeding method on the behaviour of adult African grey parrots (Psittacus erithacus)" (PDF). Applied Animal Behaviour Science 98: 293–307.

^ Luescher, A.U., Sheehan, K., 2005. Rearing Environment and Behavioural Development of Psittacine Birds. Current Issues and Research. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, US, pp. 35–41

^ a b c d Chitty J. 2003b. Feather plucking in psittacine birds 2. Social, environmental and behavioural considerations. In Practice, 25: 550-555

^ Meehan, C.L., Millam, J.R., Mench, J.A., 2003. Foraging opportunity and increased physical complexity both prevent and reduce psychogenic feather picking by young Amazon parrots. Appl. Anim. Behav. Sci. 80, 71–85

^ van Hock, C.S. and King C.E. 1997. Causation and Influence of Environmental Enrichment on Feather Picking of the Crimson-Bellied Conure (Pyrrhura perlata perlata). Zoo Biology, 16: 161-l72

^ Seibert, L.M., 2006. Feather-picking disorder in pet birds. In: Luescher, A.U. (Ed.), Manual of Parrot Behavior. Blackwell Publishing, Oxford, England, UK, pp. 255–265

^ a b <Garner, J.P., Meehan, C.L., Famula, T.R. and Mench, J.A., 2006. Genetic, environmental,and neighbouring effects on the severity of stereotypies and feather-picking in Orange-winged Amazon parrots (Amazona amazonica): an epidemiological study. Applied Animal Behaviour Science 96,153–168

^ Owen, D.J and Lane, J.M. 2006. High levels of corticosterone in feather-plucking parrots (Psittacus erithacus). Veterinary Record, 158: 804-805

^ a b Chitty, J. 2003. Feather plucking in psittacine birds 1. Presentation and medical investigation In Practice, 25: 484-493

^ Garner, M.M.; Clubb, S.L.; Mitchell, M.A.; et al (2008). "Feather-picking psittacines: Histopathology and species trends" (PDF). Veterinary Pathology 45: 401–408.

^ Mertens, P.A., 1997. Pharmacological treatment of feather picking in pet birds. In: Mills, D.S., Heath, S.E. (Eds.), Proceedings of the 1st International Conference on Veterinary Behavioural Medicine, UK, pp. 209–213

^ Eatwell, K. 2009. How to...investigate and treat a feather plucking parrot. Journal of Small Animal Practise, 50 (12) : 12-16