گروه حوادث فرمانده نيروي انتظامي از تربيت 40 سگ مختص مبارزه با تروريست در مرکز تربيت سگ هاي موادياب ايران خبر داد.
سردار اسماعيل احمدي مقدم صبح ديروز در آئين گشايش ساختمان ستادي و مرکز بيمارستاني سگ هاي مواد ياب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 40 سگ با هدف مبارزه با تروريست تربيت كه براي مقابله با تروريست به کار گرفته مي شوند.وي تاكيد کرد: اين سگها به عنوان پشتيبان در عمليات هاي مقابله با تروريست وارد عمل شده و در مواقع نياز ياريگر پليس خواهند بود.احمدي مقدم افزود: تربيت سگ هاي ضد تروريست که اکنون در اين مرکز به آن دست يافته ايم امري ارزشمند است که مي توانيم در مبارزه با تروريست، کاري بزرگ انجام دهيم.
مركز سگ هاي موادياب ايران در دنيا نمونه است
به گزارش مهر، فرمانده نيروي انتظامي در ادامه مرکز آموزش و بخش بيمارستاني سگ هاي مواد ياب را نمونه اي بي نظير در دنيا خواند و گفت: حتي کشورهايي نظير فرانسه، آلمان و روسيه چنين امکاني ندارند.
وي ادامه داد: کشورهاي آسيايي و اروپايي چنين تجهيزاتي براي سگ هاي مبارزه با مواد مخدر ندارند و اگر دارند بسيار محدود و در حد مانور است.
احمدي مقدم يادآور شد: در دنيا عده اي مثل امريكا به توليد مواد مخدر کمک مي کنند و برخي نيز توليد کننده اند، کشورهاي اروپايي درگير بحران اقتصادي اند و براي مبارزه با مواد مخدر مانند مشروب عمل مي کنند بنابراين براي مبارزه انحصاري با مواد مخدر کاري نمي کنند.وي با اشاره به اينکه مقصد مواد مخدر توليد شده در آسيا، اروپاست که در آنجا هم برخوردها ضعيف است، تصريح كرد: ايران و ترکيه بزرگترين مبارزه کنندگان با مواد مخدر هستند.
آمادگي ايران براي انتقال روش هاي تربيت سگ موادياب
وي در ادامه افزود: بنياني که اکنون گذاشته شده عامل توليدمثل سگ ها و توسعه آن در سراسر کشور و مبادي رسمي است و باعث ايجاد امنيت مرزها و عدم ورود مواد مخدر توسط قاچاقچيان مي شود كه مي توانيم روشهاي تربيت سگ ها را به کشورهاي ديگر آموزش دهيم يا سگ هاي تربيت شده را با آموزش به مربيان بومي اين کشورها در اختيار آنها قرار دهيم.
فرمانده نيروي انتظامي بيان کرد: توسعه پليس مبارزه با مواد مخدر با توسعه اين مرکز شتاب بيشتري مي گيرد.


روزنامه ايران، شماره 4827

صفحه 26 (حوادث)