Resigzed Image Click this bar to view the full image.
طرز استفاده از دارو های چشمی برای سگ:
استفاده از پوماد چشمی برای سگ بسیار اسان می باشد.در این هنگام باید پلک پایین سگ را با انگشت خود کمی بکشید و مقداری از پوماد را در ان قرار داده و پلک را رها کنید و با دست خود ماساژ دهید.برای استفاده از قطره چشمی نیز باید اول سر سگ را بالا نگه دارید و با دست خود پلک پایین را به ارامی بکشید و رو به بالا ببرید.در این هنگام فرد دیگری نیز باید به شما کمک کند.ان شخص باید از بالا دارو را در چشم سگ بچکاند.
برای پیشگیری از الودگی مابقی دارو ها باید دقت نمود که نوک دارو با دست یا چشم و یا... سگ تماس پیدا نکند.
استفاده از دارو های های گوشی:برای استفاده از این نوع دارو ها باید گوش سگ را بالا بگیرید و قطره را درون گوش سگ بریزید.بعد از این عمل گوش سگ را پایین بیاورید و به ارامی ماساژ دهید.
منبع:.drsfostersmith
 
مترجم:a_tara