بهترين دوست انسان احتمالاً دشمن سرسخت حيات وحش است. اين نتيجه تحقيقي است كه در آن اثرات مضر سگ هايي كه به حال خود رها مي شوند بر جانوران ديگر بررسي شده است.
دانشمنداني كه اين تحقيق را انجام داده اند مي گويند سگ هايي كه صاحبانشان آنها را آزاد مي گذارند با خشم و كينه خود حيات وحش را ويران مي كنند و زندگي گونه هاي ديگر جانوري را به مخاطره مي اندازند. اين سگ ها به شكار جانوران ديگر مي پردازند، با حملات پي در پي آنها را عاجز و خسته مي كنند و بيماري هايشان را به آنها منتقل مي كنند.
مدتي است كه اثرات سوء حضور گونه هاي غيربومي بر اكوسيستم طبيعي مناطق مختلف مشخص شده است. اما معمولاً نسبت به سگ ها چنين ديدي وجود ندارد.
محققان می گویند سگ ها در همان جاهايي يافت مي شوند كه انسان ها هستند. انسان ها غالباً سگ ها را دوست و همراه خود مي دانند بنابراين تمايل دارند از اثرات سوء آنها بر حيات وحش چشم پوشي كنند.
دانشمندان براي نشان دادن تأثيرات منفي سگ ها بر حيات وحش به نمونه هايي اشاره مي كنند. از جمله اين كه حضور سگ ها در آيداهوي آمريكا به كاهش ميزان جمعيت آهوها انجاميده است. در ايالت كلرادو هم گونه هاي حيات وحش نظير باب كت، وقتي مي بينند سگي همراه انسان راه مي رود، به انسان نزديك نمي شوند. باب كت گربه سان خاص آمريكاي شمالي است.
در ناواجو واقع در شمال شرقي آريزونا، سگ هاي شكاري احشام را تعقيب و شكار مي كنند و به جمعيت پستانداران كوچك مانند خرگوش ها تلفات زيادي وارد مي كنند. آنها همچنين به مثابه حامل بيماري هاري ميان انسان ها و جانوران ديگر عمل مي كنند. در رابطه با شيوع بيماري ميان موش خرماهاي پاسياه و مرگ و مير آنها در منطقه ديگري از آمريكا در دهه 60 شمسي هم سگ هاي ولگرد مقصر دانسته شدند.
چندي پيش یک محقق با بررسي سه گونه جانوري درحال انقراض آسياي مركزي به نقش سگ ها در بروز وضعيت نامناسب آنها پي برد. گوسفند وحشي، غزال و بزكوهي سه گونه در حال انقراض آسياي مركزي هستند و اين دانشمند متوجه شد كه سگ هايي كه آزادانه مي گردند عامل نرخ زياد مرگ و مير و ايجاد جراحت در ميان آنها هستند. همين امر محققان را برانگيخت تا نگاهي به اين پديده جهاني بيندازند.
يافته هاي آنها نشان داد سگ ها كه شمارشان در سراسر جهان 500 ميليون قلاده تخمين زده مي شود نسبت به گرگ ها و ساير شكارچيان بالاي زنجيره غذايي زيان بيشتري به حيات وحش و احشام وارد مي كنند.
دانشمندی که این تحقیق را انجام داده بود با روش تست ژنتيكي نشان داد كه برخلاف تصورات، سگ ها مسئول كشتن احشام در منطقه كوهستاني باسك هستند نه گرگ ها. منطقه باسك مابين اسپانيا و فرانسه واقع است. همچنين بررسي ها نشان داد كه سگ هاي ولگرد عامل كشتار گوسفندان اهلي در كوه هاي پيرينه، در اواسط دهه 1990 بوده اند.
این دانشمند می گوید وضعيت احتمالاً در حال حاضر بدتر هم شده است.
با وجود اين كه قوانين كشوري و قوانين ايالتي اجازه مجازات صاحبان سگ هايي كه گونه هاي حيات وحش را شكارمي كنند را مي دهد اما واقعيت اين است كه ناقضان اين قوانين به ندرت مجازات مي شوند چراكه نهادهاي هاي اجرايي دستشان كوتاه است.
طبيعي است كه اين يافته ها خوشايند صاحبان سگ ها نيست. اما شايد با بهره گيري از برنامه هاي مختلف از آموزش سگ ها گرفته تا واكسيناسيون بتوان از تأثيرات سوء سگ ها بر طبيعت كاست.
برخي افراد از اين كه سگشان با غضب گلوي پرنده اي را مي گيرد خوشحال مي شود. درحالی که محققان می گویند بهتر است انسان ها در اين مواقع به جاي پافشاري روي عقايد اشتباهشان آنها را تغيير دهند.!!!
منبع:ir.020