مرداني دبير و زماني مسئول برگزاري مسابقات سازمان ليگ كاراته شدند
خبرگزاري فارس: در پايان جلسه رئيس سازمان ليگ كاراته با گزينه‌هاي مورد نظر اعضاي مختلف چارت اداري اين سازمان معرفي شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس، از سوي سيروس يزداني رئيس سازمان ليگ كاراته اعضاي مختلف اين چارت در دو بخش مردان و زنان به شرح زير معرفي شدند:
در بخش مردان محمدعلي مرداني به عنوان دبير، محمد علي زماني به عنوان مسئول برگزاري مسابقات و ليگ‌ها، باقرنيا به عنوان مسئول كميته انضباطي، محمد متقيان نژاد به عنوان مسئول كميته تشريفات و اسپانسرها، ميرمحمدي به عنوان مسئول كميته مالي، آرام فدايي به عنوان مسئول كميته داوران، سيد محمدرضا گويا به عنوان مشاور سازمان، سيد سعيد حسيني به عنوان مسئول كميته امنيت و مشاور و رضا خادميان به عنوان ناظر مسابقات استان‌ها برگزيده شدند.
در بخش بانوان افسانه باقري سرپرست نائب رئيسي فدراسيون به سمت دبير سازمان ليگ، فاطمه مستوره‌بك به عنوان مسئول برگزاري ليگ‌ها و شهناز حسنين به عنوان مسئول برگزاري مسابقات، سهيلا فاضلي به عنوان مسئول كميته تشريفات و اسپانسرها و رويا هرمزي به عنوان مسئول كميته داوران انتخاب شدند.
قرار است در جلسات بعدي آئين‌نامه سازمان ليگ بار ديگر بررسي و در صورت توافق تغييراتي در آن ايجاد شود.