پژوهشگران انگلیسی در تحقیقات خود نشان دادند سگها می توانند نگاه بدبینانه ای نسبت به دنیا پیدا کنند.
محققان دانشگاه بریستول کشف کردند سگها زمانی که تنها رها می شوند بسیار مضطرب می شوند و به طور بدبینانه ای به دنیا نگاه می کنند.
مایکل مندل از مرکز مطالعات رفتار حیوانات از کلینیک دامپزشکی دانشگاه بریستول در این خصوص توضیح داد: "حیوانات نیز احساسات دارند اما ما روشی را در اختیار نداریم که بتوانیم این احساسات را به طور مستقیم بفهمیم. می دانیم که در دنیای انسانها حالت روحی افراد بر روی قضاوتهای آنها اثر می گذارد. به طوریکه افراد خوشبخت حتی در موقعیتهای مبهم هم به روشهای مثبتی قضاوت می کنند."
این بررسیها نشان داد سگی که نیمه پر لیوان را می بیند زمانی که تنها می ماند کمتر دچار اضطراب می شود اما سگی که در حالت بدبینی قرار دارد به شدت از تنهایی مضطرب می شود.
این محققان برای بررسی تصمیمات از نوع بدبینی و خوش بینی، سگهای مختلف را عادت دادند زمانی که ظرف غذای آنها در یک جای ویژه ای در اتاق قرار داشت (موقیعت مثبت) مطمئن باشند که داخل آن غذا وجود دارد اما زمانی که ظرف در نقطه دیگری قرار گرفته بود (موقعیت منفی) متوجه شوند که از غذا خبری نیست. سپس ظرفها در یک نقطه مبهم (بین نقطه مثبت و منفی) گذاشته شدند.
براساس گزارش ایندپندنت، این محققان در این خصوص توضیح دادند: "سگهایی که به سرعت به سمت این موقعیت مبهم می رفتند در گروه سگهایی قرار گرفتند که تصمیمات نسبتا خوش بینانه ای اتخاذ می کردند. بسیار جالب بود که این سگها زمانی که تنها می ماندند کمتر دچار اضطراب می شدند."
خبرگزارى مهر