سبزپرس- گروه فضای سبز: به منظور توسعه و احیای منابع طبیعی و حفاظت و صیانت از ارتفاعات توسعه 100 هکتاری جنگل کاری در مجموعه کوهسار در حال اجرا است.


بهگزارش سبرپرس و به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، سعید طلوعیشهردار منطقه با بیان این مطلب گفت : بوستان جنگلی کوهسار از جمله منابعارزشمند طبیعی و بهترین پتانسیل در توسعه پایدار زیست محیطی شهر تهران بهشمار می آید که در همین راستا طرح جامع توسعه و احیای منابع طبیعی اراضیغرب تهران و کوهسار اجرا می شود.
وی افزود : بوستان جنگلی کوهسار بهمساحت 5 هزار و 700 هکتار در دامنه رشته کوه البرز واقع شده است که در حالحاضر بیش از 770 هکتار مجموعه کوهسار جنگل کاری شده است و تداوم توسعه جنگلکاری در برنامه های سال جاری پیش بینی و در حال اجرا است.
شهردار منطقه 5 تصریح کرد: طرح توسعه و احداث جنگلکاری کوهسار با اختصاص 2 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا می شود.
طلوعیحفاظت و صیانت از اراضی دامنه جنوبی البرز و توسعه فضاهای سبز و ایجادمجموعه تفرجگاهی و اکو توریستی را از دیگر اهداف اجرای طرح برشمرد.