حیوانات کره خاکی در حال نابودی اند.یا کره خاکی از ازدیاد برخی حیوانات مثل انسان و گاوه ها و کاهش جدی سایر حیوانات رنج می برد.
برزیل شروع به ابتکار شبیه سازی''clone''حیوانات در خطر معرض انقراض کرده است ،این برنامه شامل میمون تامارین''
black lion tamarin''، گرگ یالدار''maned wolves''، و پلنگ''jaguar''می شود.
برنامه براین اساس است که با هدف کمک به حفاظت از هشت حیوان بومی در حال انقراض شبیه سازی صورت گرفته شود، تا تعداد حیوانات سالم در اسارت افزایش داده شود به جای اینکه آنها را از محیط زیست طبیعی شان دزدیده شوند.در این چند سال محققان سخت مشغول ذخیره نمونه های ژنتیک از حیوانات وحشی مرده بودند،اکنون بیش از ۴۰۰ نمونه موجود است و دانشمندان آماده شروع سیر شبیه سازی هستند.ظرف یک یا دو ماه آینده شبیه سازی از یک گرگ یال دار شروع خواهد شد.
شبیه سازی چیزی به تنوع ژنتیکی جانداران اضافه نمی کند.به این دلیل محققان از شبیه سازی برای افزایش حیوانات در وحش استفاده نمی کنند.به هرحال اگر فاجعه رخ بدهد و یک جاندار در خطر انقراض کامل قرار بگیرد برزیل این توانایی را خواهد داشت تا نمونه های شبیه سازی شده را در طبیعت رها کند تا از نابودی و انقراض جانداران جلوگیری کند.

black lion tamarin :
 برزیل حیوانات در حال انقراض را شبیه سازی می کند ـ ترجمه

maned wolves
:
 برزیل حیوانات در حال انقراض را شبیه سازی می کند ـ ترجمه

jaguar
:
 برزیل حیوانات در حال انقراض را شبیه سازی می کند ـ ترجمه


 
ترجمه: خودم
منبع :
dvice