موش ها آواز می خوانند و آوازهای جدید یادمی گیرند - ترجمه

این نتیجه تحقیقات اریش هارویس’’Erich Jarvis’’عصب شناس دانشگاه دوک’’Duke University’’ و همکاران او گوستاوو آریاگا’’Gustavo Arriaga’’ و اریک چو ''Eric Zhou’’ بوده است.پدیده آواز خواندن موش ها در سال ۲۰۰۵ توسط دستیار پروفسور عصب شناسی و کالبد شناس تیموتی ای. هالی ''Timothy E. Holy’’ و چونگشنگ گو ''Zhongsheng Guo’’برنامه نویس، ثبت شده بود.

برای تحقیق بر روی اصوات موش ها کهبه دلیل استفاده از اصوات بلند که توسط انسان ها قابل شنیدن نیستند،محققان اصوات را ضبط می کردند وصوت این آوازها را پایین می آوردند،محققان کشف کردند که موش ها آوازهای ملودیک می خوانند و عبارت هایی را در آواز خود برای ابراز عشق به موش های ماده تکرار می کنند.

این اصوات یک کرت/جیر جبر ماورای شنوایی انسان هااست ،آوازها شامل هجاهای متنوع و دارای موضوع مشخصی هستند.
هارویس و همکارنش یک قدم فراتر رفتند.براساس تحقیق آنها که در دهم اکتبر در مجله PLos oNE به چاپ رسیده است،موش ها توانایی یادگیری نت ها و اصوات گوناگون را همانند انسان ها ،دلفین ها،نهنگ ها و تعداد کمی جانداران دیگر، را دارند.

در این تحقیق ،محققان تعدادی موش های نر بالغ را با نژادهای گوناگون را در مقابل موش ماده ای قرار دارند که بسیار یادآوره برنامه سرگرم کننده مسابقه آواز ، صدا'''The Voice''از شبکه ان بی سی''NBC''است! بعد از هشت هفته ،دوتا از موش ها از گونه های مختلف آواز خود را تغییر دادند.آنها شروع به تقلید از نت های زیر و بم آواز یکدیگر کردند.

این تحقیق نشان می دهد که اکنون محققان گام بلندتری در آموزش سخن گفتن به موش ها برداشته اند.موش ها نسبت به دلفین ها و نهنگ ها بسیار راحتر به تولید نسل گماشته می شوند و مطالعه بر روی آنها در اسارت بسیار آسان تراست.موش ها گزینه خوبی هستند برای مطلعاتی که نیاز به دستکاری در ژنتیک را می طلبد.

در عین حال،شاید آواز موش ها تنها برای ربایش دل موش های ماده نباشد.اریش هارویس عنوان می کند که ممکن است موش ها برای ارتباط برقرار کردن با یک متجاوز به قلمرو خود یا بیان احساسات دیگر آواز بخوانند.هارویس می گوید:ما اعتقاد داریم موش ها برخلاف تصویربلندمدت عامه، بدوی نیستند.


ترجمه: خودم
منبع : وبسایت 
نشنال جئوگرافیک