نگهداری از سیسیلین آبزی (Aquatic Caecilian) (Typhlonectes natans)


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


بیش از 15 گونه از سیسیلین ها در جهان شناسایی شده اند اما این تعداد به احتمال زیاد چندان صحیح نیست زیرا سیسیلین ها یکی از ناشناخته ترین حیوانات در سراسر جهان به شمار میروند. آنها غالبا زیرزمین زندگی میکنند و به ندرت توسط انسان ها رویت میشوند بنابراین میتوان گفت به احتمال فراوان، تعداد زیادی سیسیلین ها وجود دارند که هنوز توسط انسان، کشف نشده اند.

فقط تعداد کمی از سیسیلین ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری میشوند. برخی از آنها زندگی کاملا زیرزمینی دارند و برخی دیگر کاملا آبزی هستند.


در اینجا فهرستی از اسامی چند نوع سیسیلین کاملا آبزی قرار داده شده است :


نام های عمومی : سیسیلین (Caecilians)، مارماهی ساینده (Rubber Eels)، مارماهی سیاه (Black eels)، مارماهی سیاه صخره ای (Black Reef Eels)، کرم های سیسیلین (Sicilian Worms)، کرم های مدوزا (Medusa Worms)، کرم- ماهی (Worm Fish) و کرم – مارماهی (Eel Worms)


نام علمی : Typhlonectes natans


کلمه «سیسیلین» از کلمه لاتین caecus به معنی «کور» مشتق شده است. این نام در حقیقت برداشت نادرستی از این حیوانات به ما میدهد زیرا آنها به واقع کور نیستند بلکه فقط دارای چشمان کوچکی هستند.


سیسیلین ها به خانواده Gymnophiona یا Apoda تعلق دارند که در خصوص این موضوع نیز، برداشت های نادرست زیادی وجود دارد. این نام از واژه لاتین gymnos به معنای «برهنه» و ophis به معنای «مار» گرفته شده است. اما سیسیلین ها به هیچ عنوان مار نیستند و حتی بیش از خزندگان، به کلاس دوزیستان تعلق دارند.