اشکال مختلف خم میکردند. این علامتگذاری ها معمولا در نقاطی که منابع آب و غذا بود انجام میشد تا براحتی توسط افراد تازه واردقابل شناسایی باشد.

درخت های عجیبی که در آمریکا خواهید دید!

درخت های عجیبی که در آمریکا خواهید دید!

درخت های عجیبی که در آمریکا خواهید دید!

درخت های عجیبی که در آمریکا خواهید دید!

درخت های عجیبی که در آمریکا خواهید دید!

درخت های عجیبی که در آمریکا خواهید دید!