Follow Us
facebook twitter blog google

متن کامل خبر

آمينو اسيد ها

آمينو اسيد ها

نکاتی بیشتر :

مروری بر خواص و اعمال اسیدهای آمینه:

آلانین :غیر ضروری .پروئین ساز .گلیکوژنیک.غیر قطبی. آب گریز . آلیفاتیک

اعمال اختصاصی :

منبع مهم انرژی برای ماهیچه .

اولین آمینواسیدی که در متابولیسم قندها بکار میرود.

تقویت کننده سیستم ایمنی بدن بوسیله ساخت آنتی بادی.

قسمت عمده ای از بافت پیوندی .

عوارض ناشی از کمبود .

از کار افتادگی ماهیچه.

خستگی .

افزایش میزان انسولین و گلوگاگون

مواردی که با افزایش میزان آلانین همراهند .

کاهش میزان انسولین و گلوکاگون  

دیابت ملی توس   

نکته :

غلظت زیاد آمینو اسیدها به خصوص آمینو اسیدهای آلانین و آرژنین که بعد از صرف یک کغذای

پروتئینی در خون به وجود میآید ترشح گلو اگو و انسولین را تحریک میکند

بعضی از اعمال دیگر

آرژنین

ضروری مشروط پروتئین ساز . گلیکوژنیک دارای ذنجیره های اصلی جانبی. دی بازیک

اعمال اختصاصی :

ضروری برای فعالیت طبیعی سیستم ایمنی بدن

لازم برای بهبود و التیام زخم (بوسیله ساخت کلاژن )

محرک برای ترمیم کبد آسیب دیده

محرک آزاد شدن هورمون رشد

محرک آزاد کردن انسولین و گلو کاگون

موثر ترین آمینو اسید در آزاد سازی انسولین

پیش ساز GABA

پیش ساز آمینو اسیدهای اورنیتین و سیترو لین

کاهنده اندازه تومور

لازم برای اسپرماتوژنژ

نقش متابولیکی عمده سنتز اوره و کراتین

 

اسید اسپارتیک

غیر ضروری .پروتئین ساز . گلیوژنیک .دارای زنجیره های جانبی و اصلی

اسید اسپارتیک قابل تبدیل به آسپارژین بوده  بنابر این این دو نوع اسید آمینه و ظایف مشابهی دارند .

 

افزایش دهنده بنیه

کمک به محافظت کبد با هدف انتقال آمونیاک

دخیل  در سیستمایمنی بوسیله افزایش تولید ایمنوگلوبین

مواردی که در آنها کمبودمیزان اسید اسپارتیک دیده میشود

کمبود کلسیم و منیزیم

اسپارژین

 

غیر ضروری . پروتئین ساز . اسید آمینه آمیدی آبدوست

آسپارژین از ترکیب اسید اسپارتیک به علاوه ATPبه وجود میاید

کمک در حذف آمونیاک در بدن

کمک به کاهش خستگی

موثر در سم ضدایی از مواد مضر

دخیل در سنتز DNA

نکته :آنزیم آسپاراژیناز دارای اثر ضد سرطانی در خوکهای گینه بوده ولی در انسان دارای عوارض جانبی است

سیستئین و سیستین

غیر ضروری .گلیکوژنیک . کتوژنیک

آبدوست حاوی سولفور

اعمال اختصاصی

سیستوئین و سیستئین قابل تبدیل به یکدیگرند

/
انتی اکسیدان

سم ضدایی طبیعی ضروری در رشد نگهداری .ترمیم پوست

عنصر اصلی در مو

یکی از سه آمینو اسید اصلی حاوی سولفور بعلاوه تورین و متیونین

جزء اصلی سازنده گلوتامین

اسید گلوتامیک و گلیسین

پیش ساز آمینو اسید تورین

پیش ساز سولفات کندروتبن

پیش ساز کندروتین جزء اصلی غضروف

 

اسید گلوتامیک

غیر  ضروری پروئتین ساز گلیکوژنیک دارای ذنجیره های اصلی جانبی

اعمال اختصاصی

پیش ساز گلوتامیک و GABA

یکی از دو واسطه عصبی تحریکی است

افزایش اسید گلوتامیک

افزایش انرژی

سرعت به روند التیام زخم

سم زدایی آمونیاکی

ایفای نقش مهم در سنترزDNA

یک جزء تشکیل دهنده اسید فولیک

نمک مونو اسید گلوتامیک در طعم دهنده غذا بکار میرود

موثر در انعقاد خون

گلوتامین

غیر ضروری پرو تئین ساز گایکوژنیک –آبدوست

اعمال اختصاصی :

پیش ساز GABA

ترکیبی است که از اسید گلوتامیک . آمونیاک در کبد .مغز و کلیه ها تولید میشود

مینو اسید گلیکوژنیک بهاین معنی که رای کمک به نگهداری و تثبیت قند خون در حالت طبیعی ضروری است .

دخیل در قدرت و تحمل غضلات

سوخت اصلی مجرای معده ای –روده ای (روده کوچ متنها عضوی در بدن است که از گلوتامین به عنوان منع اصلی انرژی استفاده میکند .

گلوتامین نسبت به آمینو اسیدهای دیگر بیشترین تمرکز را خون دارد .

پیش ساز واسزه عصبی آمینو اسید گلوتامات

دخیل در سنتز DNA

مسئول انتقال آمونیاک از بافها به کبد و کلیه ها

گلوتامین میتواند از سد خونی نغز عبور نماید در نیجه منبعی از اسد گلوتامیک برا یاکسیداسیون در مغز فراهم مینماید .

مواردی که با افزایش میزان گلوتامین همراهند .

استفاده از برخی داروهای ضد تشنج :

نکته:

نیاز به گلوتامین در طی استرس و بیماریهای کاتابولیک افزایش میابد

گلوتامین در نگهداری سیستم ایمنی دارای نقش مهمی بوده ست به همیندلیل بعضی از متخصصین معتقدند که گلوتامین باید به

عنوان یک اسیی آمینه ضروری مشروط شناخته شود .

گیلیسین :

غیر ضروری پروتئین ساز گلیکوژنیک .غیر طبی .آبگریز .آلیفاتیک

اعمال اختصاصی :

قسمتی از ساختان هموگلوبین

اعمال اختصاصی

         
قسمتی از ساختمان هموگلوبین

         
یکی از دو واسطه اصلی بازدارنده عصبی که دیگری    G A Hاست.

         
قسمتی از سیتوکروم ها که درعمل آنزیم های مولد انرژی نقش دارند.

         
کاهش تمایل به مصرف قندهای ساده (مزه گلیسین شیرین است).

         
یکی از 3 آمینواسید اصیلی گلیکوریک که دوتای دیگرسرین وآلانین می باشند.

         
دخیل درتولید گلوکاگون که به متابولیسم گلیکورن کمک می نماید.

         
کوچک ترین آمینواسید و ضروری برای جوجه ها درحال رشد.

         
منبع اصلی نیتروژن برای ساخت آمینواسیدها ی غیرضروری .

         
پیش سازاسیدهای صفراوی وجزء ضروری بافت های بدن .

         
شرکت درمکانیسم های سم زدایی سنتزپورین کره آتین گلوتاتیون و پورفیرین ها.

نکته:قبلا به گلیسین گلیکول هم گفته می شده است .

 

مواردی که در آنها کمبود گلیسین دیده می شود

         
سندرم خستگی مزمن

         
کاهش قند خون

         
آنمی

         
عفونت های ویروسی

         
عفونت کاندیدا

 

مواردی که با افزایش گلیسین همراهند

         
گرسنگی

 

هیپوریک اسید

هیپوریک اسید محصول کونژوگاسیون گلیسین واسید بنزوئیک بوده وبه عنوان یکی ازاجزای

طبیعی ادرار به شمارمی آید .این اسید عمدادرکبد ودراثرسم زدایی اسید بنزوئیک تولید می گردد.

هیستیدین

ضروری پروتئین سازگلوکوژنیک دارای زنجیره اصلی جانبی .

اعمال اختصاصی

         
یکی ازاجزاء کارنورین آنسرین وهموگلوبین

         
مفید دردرمان آنمی مربوط باهموگلوبین

         
مورد استفاده دردرمان آرتریت روماتوئید

         
پیش ساز هیستامین

         
مرتبط با واکنش های حساسیتی ومورد استفاده دردرمان آلرژی

         
کمک به تثبیت  ph    طبیعی خون

         
نقش حیاتی درفرایند متابولیکی ساخت پروتئین

         
برآورد وضعیت کلی سیستم عضلانی به وسیله بررسی سطح این آمینواسید درادرار

 

  
مواردی که درآنها کمبود میزان هیستیدین دیده می شود

         
آرتریت روماتوئید

         
آنمی

         
عدم تعادل فلورباکتری های روده

مواردی که باافزایش هیستیدین همراهند

بارداری

اعمال اصلی وموارد پیش آگهی

         
میزان بالای هیستیدین با میزان کم روی درارتباط است .

         
میزان کم هیستیدین با میزان بالای روی درارتباط است .

    
بنابراین میزان غیرطبیعی هیستیدین به عنوان نشانه ای برای موردآزمایش قراردادن مقدار

    
روی به کار می رود.

 

   
هیستامین

    -
هیستامین آمینی است که دراثردکربوکسیلاسیون هستیدین تولید می شود و به عنوان محصول

      
تجزیه هیستیدین به شمارمی آید که به صورت صناعی هم تولید می شود.

     -
هستامین وازودیلاتورقوی (گشادکننده عروق)است ومی تواند باعث کاهش فشارخون شود.

    
ازهیستامین دردرمان آلرژی های گوناگون وبه عنوان یک محرک برای ترشح پانکراتیک

    
گاستریک وعضلات احشایی استفاده می شود. هیستامین باعث انقباض عضلات صاف شده

    
وعروق خونی ومجاری تنفسی راشل می نماید.ضمنا این ماده باعث افزایش ترشحات بینی

    
نیز می گردد.

   
نکته :درمعده گیرنده هایی به نام     وجود داردکه با اتصال به هیستدین باعث ترشح اسید

   
می گردند. داروهای سایمیتیدین ورانی تیدین داروهای ضداسیدی هستند که با بلوکه ک­­ردن

   
این گیرنده ها ازترشح اسید معده جلوگیری می کنند.

 

   
ایزولوسیون

   
ضروری . پروتئین ساز.گلیکوژنیک وکتوژنیک .غیرقطبی . آب گریز(                     )

وآلیفاتیک .

 

اعمال اختصاصی

یکی از3آمینواسید شاخه داری (          )است که می توان هر3رادرمیزان قدرت استقامت وتوان

عضلات دخیل دانست .

ایزولوسین به عنوان منبع انرژی دریافت عضلانی به کارمی رود.

         
انسولین به طورقابل ملاحظه ای میزان اسید آمینه های شاخه داررا کاهش می دهد.

نکته :رژیم پرکربوهیدرات یا حاوی گلوکززیاد باعث آزادشدن انسولین می شود. این امردرنهایت منجربه کاهش میزان اسید آمینوهای شاخه دارمی گردد که می دانیم به عنوان منبع انرژی درعضلات مورد استفاده قرارمی گیرند.بنابراین مصرف غذاهای حاوی گلوکززیاد یا دیگرقندها وآمینواسیدهای شاخه داردارای دارای ایزولوسین درست قبل ازتمرین وفعالیت بدنی به

دلیل اینکه به راحتی به عنوان منبع انرژی عضلانی دردسترس قرارنمی گیرند توصیه نمی شود.

 

         
ضروری درتشکیل هموگلوبین

 

مواردی که درآنها کاهش میزان ایزولوسین دیده می شود

         
چاقی مفرط

         
هایپرانسولینمی

                           

   
سندرم خستگی مزمن (تذکر: کمبود اسیدهای آمینه شاخه داردر              درارتباط با بیماری های عضلانی . خستگی مفرط وخستگی های بعداز فعالیت است .)

         
گرسنگی حاد

علایم کمبود ایزولوسین عبارتند از

   
کاهش وزن. ترمور..افزایش گلسترول پلاسما وافزایش لیزین . سرین .

   
فنیل آلاتین . تیروزین و والین مواردی که با افزایش میزان ایزولوسین همراهند

    -
لوسین

    
ضروری . پروتئین ساز. کتوژنیک . غیرقطبی . آب گریز(                        ) آلیفاتیک

 

اعمال اختصاصی

         
یکی ازسه آمینواسید شاخه داراست (دوتای دیگرایزولوسین و والین هستند.)

         
لوسین تمام مشخصه هایی که مورد ایزولوسین گفته شده را داراست .

         
محرک بالقوه انسولین

         
کمک به درمان آسیب های استخوانی

         
کمک درروند درمان پوست

         
تنظیم آزادسازی انکفا لین ها که کاهنده های طبیعی درد هستند.

         
به شدت کتوژنیک بوده واسید استواستیک محصول عمده کاتابولیسم آن درکبد می باشد.

مواردی که درآنها کاهش میزان لوسین دیده می شود

         
هایپرانسولینمی

         
سندرم خستگی مزمن (تذکر:کمبود اسیدهای آمینوشاخه داردر                   درارتباط با

بیماری های عضلانی خستگی مفرط و خستگی های بعد ازفعالیت است .)

    
گرسنگی حاد (                          )

)

      

 
علایم کمبود لوسین عبارتند از

        
کاهش اشتها .آپاتی .کاهش وزن ویانقصان درافزایش وزن تحریک پذیری کاهش لوسین

        
پلاسما وافزایش ایزولوسین .متونین .سرین .ترئونین و والین پلاسما

 
مواردی که باافزایش میزان لوسین همراهند

         
کتوز

نکته : اسید آمینوهای متیونین ولوسین جزء عوامل لیپوتروفیک می باشند.

 
هیپوگلایسمی ناشی ازکمبود لوسین

   
این بیماری دراثراختلال درمتابولسیم لوسین ودراثرکمبود آنزیم لیازبه وجود می آید. نوزاد مبتلا به این ناهنجاری ازرشد بازمانده وممکن است دچارتشنج تاخیردرتکامل روانی .اسیدمی شدید حمله های مرگبار وشدید هیپوگلایسمی شود.اصلاح هیپوگلایسمی شدید باید به سرعت انجام

شود وبرای جلوگیری ازبروز مشکلات دربلندمدت باید ازرژیم محدود ازلوسین ازطریق محدودیت درمصرف پروتئین استفاده نمود. دررژیم غذایی این نوزادان غذاهای غنی ازپروتئین مثل شیرو تخم مرغ محدود می شوند تا آنکه تحمل غذایی برقرارشود.

لیزین

     
ضروری . پروتئین ساز. گلیکوژنیک . کتوژنیک دارای زنجیره جانبی اصلی

اعمال اختصاصی

باعث جلوگیری ازرشد ویروس ها می شود که به همین دلیل ازآن دردرمان تب خال حاد

-  
کارنیتین ازلیزین وویتامین    تشکیل شده است .

-  
کمک به تشکیل کلاژن . مواد پیوندی موجود دراستخوان ها. لیگامان ها .تاندون ها واتصالات

-  
دخیل درتولید بعضی ازهورمون ها

-  
کاهنده سطح سرمی تری گلیسیریدها

-  
اسید آمینه محدود کننده دربسیاری ازپروتئین های غلات به خصوص گلیادین

نکته :این اسید آمینه بازی دربافت ها به راحتی کربن اپسیلون خود را به دی اکسید کربن تبدیل نموده وبه تشکیل اسید گلوتامیک کمک می نماید. بااین حال لیزین نیتروژن خودرا با آمینواسیدهای دیگر درحال گردش معاوضه نمی نماید که این ویژگی مختص لیزین است .

 

مواردی که درآنها کاهش میزان لیزین دیده می شود

         
کم خونی

         
ریزش مو

         
کاهش وزن

           (
تندخویی و تحریک پذیری)

 

علایم کمبود لیزین عبارتند از

   
تهوع . استفراغ .گیجی و آنمی (کم خونی) ضمنا کمبود آن در توله ها باعث بروز اختلال دررشد می گردد.

 

مواردی که با افزایش لیزین همراهند

         
افزایش میزان آمونیاک درخون

نکته :لیزین اسید آمینه های گوگرددار(سیستین و متیونین) وتریپتوفان مهم ترین اسید آمینه های محدودکننده ای هستند که درمحاسبه امتیاز شیمیائی نیاز به اندازه گیری دارند.

 

 

  
متیونین

 
ضروری .پروتئین ساز. گلیکوژنیک .غیرقطبی .آب گریز. حاوی سولفور

اعمال اختصاصی

         
کمک درشکستن چربی ها

         
پیش ساز آمینواسیدهای سیستئین . سیستین وتورین

         
کمک درکاهش سطح کلسترول خون

         
آنتی اکسیدان

         
کمک به حذف مواد سمی ازکبد

   
یکی ازآمینواسیدهای حاوی سولفور(دوتای دیگر سیستئین وآمینواسید فرعی تورین می باشند) و دارای گروه متیل است .

   
نکته:آمینواسیدهای حاوی سولفورمثل آنتی اکسیدان هایی عمل می کنند که رادیکال های آزاد را خنثی می کنند .

   
دخیل درکاهیش اختلالات رویش مو. پوست وناخن که مربوط به فعالیت سولفوروخاصیت آنتی اکسیدانی است .

   
پیش ساز کارنیتین . ملاتونین (عامل موثردرخواب طبیعی)و کولین (قسمتی ازواسطه عصبی استیل کولین)

         
دخیل درشکستن اپی نفرین .هیستامین واسید نیکوتینیک

         
ضروری برای سنتز     و

   
عامل موثربرای حذف فلزات سنگین مثل سرب وجیوه متیونین یکی ازعوامل لیپوتروپیک است ودرواکنش های متیلاسیون شرکت می نماید. بنابراین متیونین یکی ازعوامل مهم درمتابولیسم چربی ها و پروتئین ها به شمار می آید.

 

مواردی که درآنها کاهش میزان متیونین دیده می شود

         
شیمی درمانی

         
حساسیت های متعدد شیمیائی

 

علایم کمبود متونین عبارتند از

   
عدم موفقیت درافزایش وزن .کاهش کلسترول پلاسما .کاهش غلظت پلاسمایی متیونین وافزایش فنیل آلانین .سرین . پرولین . ترئونین و تیروزین درپلاسما

 

مواردی که با افزایش متیونین همراهند:

         
بیماری شدید کبدی

 

هموسیستئین

   
هموسیستئین محصول دمتیلاسیور متونین است که به عنوان همولوگ سیستئین به شمار می آید. این ماده درسلول ها به عنوان یک متا بولیک حد وسط وجود دارد ومی تواند ازطریق انتقال مستقیم گروه متیلی ازترکیبی مثل کولین وبتائین به متونین تبدیل گردد. طبق تحقیقات مقادیرزیاد هموسیستئین با بیماری     (بیماری عروق کرونر) درارتباط است. اسیدفولیک موجود درمیوه جات وسبزیجات می تواند باعث کاهش این ماده درخون شود.

 

.

          
چنانچه تجویزمقادیر زیاد    نتواند دردرمان این افراد موثرباشد باید ازرژیم کم متونین و

    
غنی ازسیستئین استفاده نمود. بتائین یا کولین تک میلی گاهی به تسریع رمتیلاسیون هموسیستئین کمک می نماید.

    
دردرمان این بیماران می توان ازمواد غذایی که حاوی مقادیرکمی متیونین می باشند ویافرمولاهای فاقد متیونین مثلا پودرکم متیونین                                  استفاده نمود.

 

 

      
فنیل آلانین

    
ضروری . پروتئین ساز. گلیوکوژنیک وکتوژنیک .غیرقطبی .آب گریز(                      )

آروماتیک

اعمال اختصاصی

   
پیش سازتیروزین که درحقیقت پیش سازواسطه های عصبی دوپامین و واسطه های عصبی تحریک کننده (کاتکول آمین ها) نوراپی نفرین واپی نفرین است .ضمنا تیروزین درتشکیل ملانین نیزنقش دارد( فنیل آلانین به راحتی به تیروزین تبدیل می شود ولی این واکنش برگشت پذیرنیست)

         
پیش سازهورمون تیروکسین

          

         
کاهش دهنده اشتها

         
قسمت اصلی تشکیل دهنده کلاژن

نکته: درحالی که فرم   تمامی آمینواسیدهای دیگر برای انسان مفید است فرم    و    فنیل آلانین برای درمان درد موثرمی باشد. مثلا فرم     فنیل آلانین درکاهش دردهای آرتروز مفید

است .

         
ندرتا به عنوان اسید آمینه محدود کننده غذاها به شمار می آید .

         
عامل قوی ضدافسردگی

          

مواردی که درآنها کاهش میزان فنیل آلانین مشاهده می شود

         
چاقی مفرط

         
سرطان

          

علایم کمبود فنیل آلانین

    
کاهش وزن . اختلال درتعادل نیتروژن . آمینواسیدوری . کاهش گلوبولین سرم . 

موارد منع مصرف فنیل آلانین

   
فشارخون بالا( به دلیل آنکه فنیل آلانین دارای خاصیت افزایش دهندگی فشارخون می باشد) .

         
بارداری

         
هرنوع توموری که دارای سلول های رنگ دانه ای ملانینی باشد – فنیل کتونوری(      )

توجه :برای کسب اطلاعات بیشتر به مبحث تیروزین مراجعه شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

   
اسید هموژانتیزیک

     
این ماده محصول حدوسط متابولیسم فنیل آلانین وتیروزین است و درآلکاپتونوری درادراربیماران دیده می شود. ادراراین بیماران به دلیل وجود اسید هموژانتیزتیک به محض قرارگرفتن دربرابرهوا به رنگ سیاه درمی آید.

 

پرولین

غیرضروری . پروتئین ساز. گلیکوژنیک .غير قطبي .آب گریز.آلیفاتیک

اعمال اختصاص

         
جزء اصلي بافت پیوندی و مهم در حفظ سلامتی مفاصل .تاندون ها ولیگامانت ها

         
موثردر تقویت عضله قلبی

         
پیش ساز پرولین گلوتامین است .

         
دومین پیش ساز پرولین اورنیتین است که یک آمینواسید فرعی است .

         
اعمال آن دررابطه با ویتامین  باعث حفظ سلامت پوست ومفاصل می شود.

تنها ایمینواسیدی است که درساختمان پروتئین ها شرکت نموده وضمنادرساختمان بعضی ازپروتئین ها مثل کلاژن به شکل هیدروکسی پرولین درمی آید( هیدروکسی پرولین ازطریق ادرار دفع می شود.)

 

مواردی که با افزایش پرولین همراهند

         
بیماری مزمن کبدی

         
عفونت (عفونت درخون)

سرین

       
غیرضروری .پروتئین ساز. گلیکوژنیک . آبدوست وآلیفاتیک

 

اعمال اختصاصی

یکی از 13 آمینو اسید گلیکوژنیک مهم است که دوتای دیگر آلانین و گلیسین هستند .

-
نقش در تثبیت سطح قند خون بسیار اساسی است

-
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن با کمک تولید آنتی بادی ها  و ایمنوگلوبین ها

نقش در غلاف میلین (مجموعه اسیدهای چربی که آکسون را احاطه می نمایند ازسرین مشتق شده اند) یک نوع ازسرین به نام فسفاتیدیل سرین .یک آمینواسید فرعی است که اعمال گوناگون مهمی را درسیستم  عصبی مرکزی به عهده دارد. ازاین اعمال می توان به مواردی مثل رشد غلاف میلین اشاره کرد. بیماری ناهنجاری سیستم عصبی مرکزی به شکل یک بیماری حاد شروع می شود وبه صورت متناوب با دوره های تشدید و فروکش ادامه می یابد. دراین بیماری تخریب غلاف میلین مغزو طناب نخاعی دیده می شود.   یکی ازبیماری های معروف به

           
است .

 

لازم برای رشد ونگهداری ماهیچه ها

   
آمینواسید گلیسین پیش ساز سرین بوده واین دوقابل تبدیل به یکدیگر می باشند. سرین می تواند به گلیسین ویک بخش تک کربنه (دراثرعمل اسید تتراهیدروفولیک به عنوان پذیرنده) تبدیل شود. بخش تک کربنه به عنوان منبع گروه های متیل موردنیاز در بیوسنتزبسیاری ازترکیبات تبدیل می گردد.

مواردی که درآنها کاهش سرین دیده می شود

         
پرتودرمانی گاما و نوترونی درتمام بدن

         
هایپوگلیسمی

 

مواردی که با افزایش سین همراهند

         
کمبود ویتامین

نکته :فسفوسرین یکی ازآمینواسیدهای فرعی است که شکل تغییریافته ای ازسرین به شمارمی رود. به وسیله اندازه گیری مقدار فسفوسرین سرم می توان به کمبود ویتامین        پی برد. به طوری که مقادیرزیاد فسفوسرین پلاسما نشانه کمبود      می باشد.    نقش اساسی دراعمال آمینواسیدها به عهده دارد به طوری که درکمبود این ویتامین .تیروزین نمی تواند به واسطه عصبی نوراپی نفرین وتریپتوفان به واسطه عصبی سروتونین تبدیل گردند.

 

ترئونین

ضروری .پروتئین ساز.گلیکوژنیک . آبدوست                            هیدورکسی لیک

 

اعمال اختصاصی

         
لازم برای تشکیل کلاژن

         
کمک درجلوگیری ازرسوب چربی درکبد

         
کمک به تولید آنتی بادی

         
توانایی تبدیل شدن به گلیسین (یک واسطه عصبی) درسیستم اعصاب مرکزی

         
نقش درسم زدایی

         
لازم برای عمل طبیعی لوله گوارش

         
کاهش علائم بیماری موتورنرون

یا بیماری موتورنرون دارای علامت مشخصه آتروفی پیشرونده نخاعی عضلانی است که گاهی دراثر نارسایی تنفسی باعث مرگ می گردد.

 

مواردی که درآنها کاهش میزان ترئونین دیده می شود

         
گرفتگی عضلات

     -                      

     -  
صرع

 

علایم کمبود ترئونین عبارتند از

        
توقف افزایش وزن . گلوسیت .سرخ شدن مخاط ناحیه دهان و کاهش سطح گلوبولین سرم

مواردی که با افزایش ترئونین همراهند

         
افرادی که تحت درمان با داروهای مسکن ضد تشنج قرارگرفتند (مطالعه برروی حیوانات)

         
کاهش ویتامین

         
بارداری

         
سیروز کبدی

 

 

تریپتوفان

   
ضرورئ . پروتئین ساز. گلیکوژنیک و کتوژنیک .غیرقطبی. آب گریز(                    ) آروماتیک .

 

اعمال اختصاصی

         
پیش سازواسطه عصبی کلیدی سروتونین که اثر مهارکنندگی (آرام کنندگی) دارد.

         
کاهنده اضطراب

         
محرک هورمون رشد

         
موثردرکاهش میزان کلسترول خون مانند تورین .کارنیتین ولیزین

         
توانایی تبدیل به نیاسین (ویتامین   ویااسید نیکوتینیک ) و ملاتونین

         
کاهش دهنده احتمال گرفتگی سرخرگی

         
تنها آمینواسید پلاسما که به پروتئین متصل است .

تریپتوفان باید با 5 آمینواسید دیگررقابت کند تا بتواند ازحصار خونی مغز بگذرد و وارد مغز شود. این آمینواسیدها عبارتند از:

تیروزین .فنیل آلانین .لوسین . ایزولوسین . والین که به       یا آمینواسیدهای بزرگ خنثی معروفند.

      
که شکلی ازویتامین     می باشد برای تبدیل تریپتوفان به سروتونین لازم است .کمبود

باعث کاهش سطح سروتونین می شود. حتی درصورتی که تریپتوفان درمقادیرنرمال وجود داشته باشد.

     
تنها اسید آمینه که دارای هسته اندولی می باشد.

     
ضمنا تریپتوفان به دفعات به عنوان یک اسید آمینه محدود کننده برای سنتزبافت شناخته می شود.

مواردی که درآنها کاهش تریپتوفان مشاهده می شود

         
افسردگی

         
سندرم خستگی مزمن

         
موارد منع مصرف تریپتوفان به وسیله

 

علایم کمبود تریپتوفان

    
کاهش وزن . اختلال دراحتباس نیتروژن وکاهش کلسترول پلاسما

 

مواردی که با افزایش تریپتوفان همراهند

         
مصرف زیاد سالیسیلات ها (آسپیرین)

         
افزایش میزان اسیدهای چرب آزاد خون

         
مصرف نیاسین

سروتونین

    
سروتونین درسرم بعضی ازبافت ها مثل مجرای معده ای .روده ای .پلاکت های خون. مغزوبافت های عصبی یافت می شود. این ماده به عنوان یک منقبض کننده قوی عروقی شناخته شده است . ضمنا درعملکرد مغزو سیستم عصبی ترشح معدی و پریستالسیس روده ای نقش دارد. دانشمندان معتقدند سروتونین تنظیم میزان دریافت غذا به وسیله مغزرا تحت تاثیرقرار می دهد. همانطورکه گفتیم سروتونین یا هیدروکسی تریپتامین یک نوروترانس میتراست که درمتابولسیم تریپتوفان دربدن تولید می شود. ویتامین های      درسنتزاین ماده نقش مهمی برعهده دارند. طبق تحقیقات وجود مقادیرزیاد لوسین دررژیم غذایی موش ها باعث مهارفعالیت کینوریناز و افزایش فعالیت پیکولینات کربوکسیلاز درمسیرمتابولیسم تریپتوفان می گردد. هردوی این عوامل باعث کاهش تولید اسید نیکوتینیک یا نیاسین می شوند.

    
به عبارتی غذاهای حاوی مقادیرزیاد لوسین زمینه را برای کمبود نیاسین مساعد می نماید.

 

1
میلی گرم نیاسین                                      60 میلی گرم تریپتوفان

 

نکته :رژیم غذایی غنی ازذرت خوشه ای به دلیل دارابودن مقادیرزیاد آمینواسید لوسین باعث بروز پلاگر می شود. ازطرفی عدم تعادل لوسین وایزولوسین عامل مهمی دربروزپلاگر به شمارمی آید.

 

تیروزین

   
ضروری مشروط .پروتئین ساز. گلیکوژنیک و کتوژنیک .آبدوست (                        ) آروماتیک

 

اعمال اختصاصی

         
پیش سازواسطه های عصبی دوپامین . اپی نفرین (آدرنالین) و ملانین

         
موثردردرمان افسردگی های ایجاد شده دراثرکمبود نوراپی نفرین

نکته: برای تبدیل سروتونین به نوراپی نفرین .پیریدوکسال .فسفات (     ) که شکلی ازویتامین  می باشد لازم است . کمبود     باعث کاهش سطح نوراپی نفرین می شود حتی اگر سطح تیروزین درمقادیرنرمال باشد .

   
تیروزین به فنیل آلانین که پیش سازهمه واسطه های عصبی مذکوربه شمار می آید ارجحیت دارد. به دلیل آنکه اولین مرحله ازروند متابولیک فنیل آلانین بسیار متفاوت است و می تواند باعث افزایش فشارخون شود .

         
پیش ساز تیروکسین و هورمون رشد

         
افزاینده انرژی وتقویت کننده فکرو تمرکز

   
تیروزین اسید آمینه غیرضروری است که تاحدی نقش صرفه جویی کنندگی درمصرف اسید آمینه ضروری فنیل آلانین می باشد .

   
تیروزین درواکنش های ترانس آمیناسیون شرکت نموده وماده پیش سازبرای سنتزملانین وتیروکسین و اپی نفرین به شمار می آید .

   
آدرنالین دربدن ازدو اسید آمینه فنیل آلانین وتیروزین مشتق می شود و ویتامین    درسنتزآن نقش مهمی برعهده دارد.

 

مواردی که درآنها کاهش میزان تیروزین مشاهده می شود

          

         
سندرم خستگی مزمن

         
سندرم

         
هیپوتیروئیدیسم

علائم کمبود تیروزین عبارتند از

         
اختلال دراحتباس نیتروژن .کاهش سطوح کاتکول آمین ها و تیروکسین .

مواردی که با افزایش تیروزین همراهند

         
هایپرتیروئیدیسم

 

والین

    
ضروری . پروتئین ساز. گلیکوژنیک .غیرقطبی . آب گریز. آلیفاتیک

 

اعمال اختصاصی

   
یکی از3 امینواسید شاخه دار( دوتای دیگرلوسین وایزولوسین می باشند) وهمگی آنها درقدرت تحمل وتوان ماهیچه ای دخیل اند .

   
میزان       به طورقابل ملاحظه ای به وسیله انسولین کاهش می یابد. به طوری که میزان قند بالای رژیم غذایی ویا گلوکزمصرفی باعث آزادشدن انسولین گردیده واین روند منجربه کاهش میزان      نیز می گردد.

         
والین با تیروزین وتریپتوفان درعبوزاز موانع خونی مغز    رقابت می کند.

   
هرچه میزان والین بیشتر باشد سطح مغزی تیروزین وتریپتوفان کاهش خواهد یافت. این بدان معنی است که مکمل های غذایی تیروزین وتریپتوفان لازم است حداقل یک ساعت قبل ویا بعد ازیک وعده غذایی ویا با مکمل هایی مصرف شوند که مقادیرآمینواسیدهای زنجیره ای درآنها بالاست .

والین به طورفعالانه ای به وسیله عضلات جذب شده ومستقیما به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ نوع فرآیندی توسط کبد قبل از ورورد به جریان خون برروی آن انجام نمی گیرد.

ازوالین . لوسین وایزولوسین دارد.

    -   
درصورت کمبود والین جذب تمام آمینواسیدهای دیگر( وپروتئین) دردستگاه گوارش کاهش

        
می یابد .

         
آمینواسید ضروری برای رشد و نگهداری بافت ها

مواردی که درآنها کاهش میزان والین مشاهده می شود

          

         
گرسنگی

         
چاقی مفرط

                        

         
افزایش سطح انسولین

 

علایم کمبود والین عبارتند از

   
کاهش اشتها . کاهش وزن . کاهش آلبومین پلاسما . هیپراستزی وناهماهنگی عضلات

 

مواردی که با افزایش والین همراهند

         
هایپوگلایسمی  کتونیک

افزایش اسید پروپیونیک درخون

    
این بیماری یک اختلال مادرزادی است که به دلیل ناتوانی درمتابولیزه کردن اسید

بخش 2 – آمینواسیدهای فرعی

به جزء 20 نوع آمینواسیدی که دربالا به شرح آنها پرداختیم حدود 100 نوع دیگرآمینواسید داریم . آمینواسید فرعی به این معناست که اعمالشان بی اهمیت است به طورمثال 2آمینواسیدی که درزیر به آنها می پردازیم یعنی تورین و         دارای اعمال فوق العاده مهمی هستند .

 

 

غیرضروری . غیرپروتئین ساز(                              )

اعمال اختصاصی

         
یکی ازدو رابط عصبی بازدارنده که دیگری گلیسین است .

         
اسید گلوتامیک پیش سازاصلی             به شمار می آید.

به راحتی ازسدخونی مغر(     )عبورمی نمایند واز اهمیت کلینیکی ویژه ای برخورداراست.گرچه مکمل های          به طور گسترده ای برای آرام کردن واثرتسکین دهندگی استفاده می شوند. اطلاعات متناقضی وجود دارد که بیان می دارد مصرف         ازطریق دهان اثربالینی بیشتری دارد. گلوتامین که پیش ساز         است به راحتی ازسد خونی مغزعبورمی نماید. بنابراین مکمل بهتری برای افزایش سطح         درمغزبه شمارمی رود زیرا گلوتامین به محض ورود به مغز        تبدیل می شود. سئوالی درمورد فواید بالینی

         
وجود دارد که بیانگر عملکرد         برمبنای دوز مصرفی آن است .به طوری که به نظرمی رسد فقط مقادیرزیاد          دارای اثرات بالینی می باشند. آرام بخش هایی مثل والیوم ولیبریوم دارای اثربر نورون های حساس به          می باشند. اثرات          درسیستم اعصاب سمپاتیک به وسیله کنترل غددی مثل پانکراس وتیموس مشخص شده است .

 

-   
مقادیرزیاد           باعث افزایش      می شود.

    
مقادیرزیاد           ممکن است دردرمان بیماری صرع مفید باشد

 

مواردی که با کاهش میزان            همراهند

    
بیماری صرع

مواری که با افزایش         همراهند

          

         
انسفالوپاتی کبدی

         
سیروز

 

تورین

    
ضروری مشروط غیرپروتئین ساز(                              ) حاوی سولفور

 

اعمال اختصاصی

   
باعث تثبیت غشاء سلول های عصبی می شود که این عمل باعث افزایش سطح مقاومت این سلول ها نسبت به سکته شده ودردرمان حملات صرع به کارمی رود.

         
به عنوان واسطه عصبی بازدارنده عمل کرده وبه اندازه گلیسین و          موثراست .

         
اثرضد تشنجی آن طولانی بوده واین امراز لحاظ کلینیکی وبه وسیله گزارش نوارقلب

(      )
مشخص می گردد.

   
دارای اثرآنتی اکسیدانی است که با خنثی سازی اثررادیکال های آزاد روند پیری را به تاخیرمی اندازد .

         
بیشترین تمرکز تورین درقلب است .

   
کاهنده احتمال بروزسنگ های صفراوی به وسیله ترکیب با اسیدهای صفراوی به منظور محلول کردن آنها درآب .

         
دخیل درتثبیت ریتم قلب .فقدان تورین درون سلولی درقلب منجربه آریتمی می گردد.

         
موثردردرمان کاهش کارایی پمپاژ قلب 

تقویت کننده نوتروفیل ها(گلبول های سفید خون که قسمتی ازسیستم ایمنی به حساب می آیند) درازبین بردن باکتری ها.

         
مفید دردرمان صدمات مغزی

         
کاهش دهنده میزان کلسترول(به همراه لیزین . کارنی تین و تریپتوفان )

         
تمرکزبسیارزیاد درچشم

   
تورین درساختمان پروتئین ها وارد نشده وتفکیک نمی شود تا به گروه های جانبی و سولفورتبدیل گردد. این خصوصیت تورین منحصربه فرد بوده وبنابراین یک اسید آمینه آزاد به شمار می آید .

   
تورین دراکثربافت ها ومایعات بدن به خصوص سیستم اعصاب مرکزی. اسیدهای صفراوی. عضلات .پلاکت های خونی ولنفوسیت ها وجود دارد .

         
تورین به شکل گلوتورین به عنوان یک نوروترانسیمترعمل می نماید .

   
این اسیدآمینه دربسیاری ازفرآیندهای بیولوژیکی بدن مثل تمایزسلولی .تحریک اسپرم سازی. فعالیت فتورسپتوری شبکیه چشم .سم زدایی واکسید نمودن رادیکال های آزاد که باعث صدمات سلولی می شوند شرکت دارد .

   
گرچه تورین ازسیستئین ومتونین سنتزمی شود گربهدتوانایی محدودی برای ساخت آن دارد. اگرچه این اسید آمینه درگروه اسیدهای آمینه ضروری مشروط طبقه بندی می شود ولی درنوزادان نارس و افرادی که به طور بلندمدت تحت      می باشند باید به سطوح تورین پلاسما توجه نمود زیرا کاهش حوضچه های تورین با تخریب شبکیه چشم مرتبط است .

منابع غذایی خوب تورین عبارتند از

    
گوشت ها . غذاهای دریایی وشیر

 

مواردی که با کاهش تورین همراهند

         
بیماری پارکینسون

         
اضطراب

         
کاندیدا

         
ایدز

         
نارسای قلبی

         
فشارخون بالا

         
افسردگی

         
ناراحتی کلیه

 

 

مواردی که با افزایش تورین همراهند

         
کاهش ویتامین

         
آرتریت روماتوئید

         
کاهش روی

         
بیماری کبد

 

         
ارزش پیشگویانه

بالا وپائین رفتن میزان تورین به عنوان نشانه ای برلزوم تشخیص های آزمایشگاهی دقیق تر به کار می رود. برای مثال درصورت مشاهده میزان کم تورین و وجود علایم کلینیکی مبنی بروجود کاندیدا می توان ازتست های مدفوع ویا آنتی بادی های ضدکاندیدا بهره گرفت .چنانچه میزان تورین بالا باشد نیزمی توان به بررسی میزان ویتامین وروی پرداخت (   که شکل مهمی ازویتامین   است برای انجام بسیاری ازواکنش های آمینواسیدها ضروری است )

درانتها باید خاطرنشان کرد که هیچ یک ازرژیم های غذایی مکمل های رژیمی ورژیم های تک محصولی به تنهایی نمی توانند باعث حفظ سلامتی شوند

 
خلاصه بحث(برای عموم )

برای رشد و ساخت سلولها ضروری ميباشند  بافت حیوان از مقدار زیادی پروتئین تشكيل شده و از ارکان مهم تغذیه میباشد – پروتئینها به واحدهای کوچک تر بنام پپتیدها تقسیم شده در  مقاوم سا زی  بدن

25%
کالری توله ها از پروتین تشكيل میشود و در دوران پیری 50 در صد -90تا 95%گوشت تازه توسط سگ هضم میشود در حاليكه که 69 تا 80% درصد پروتئین گیاهی قابل هضم میباشد بدین منظور اگرچه سويا پروتئين بسیار مرغوبی برای سگ محسوب میشود ولی باید به طور تدریجی به سگ داده شود –برای سگهای کوچک جثه 250 تا 300 گرم  گوشت در روز نیاز است و برای سگها بزرگ جثه 500 تا 600 گرم گوشت نیازمیباشد

کمبود پروتئین  باعث کم وزنی تحلیل عضلات لاغری مفرط کاهش اشتها عدم رشد خشن شدن پوشش بدن کاهش سیتسم ایمنی  کمبود توارث و کم شیری خواهد شد.

 

 

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

گربه

سگ

مار

قابل

تست

ماده

پوست

صرع

بيماري

درمان

)

گزارش

چيست

اثرات

بدن

غذای

مقدمه

نام

ماهی

ماهي

چشم

ک

قرار

حیوانات

مورد

حرفه

وجود

حمله

سگها

مغز

خطر

عکس

2

نگهداری

باره

خانگی

نکاتی

بیماری

طیور

نسبت

مشکلات

بیماریهای

بازی

مانند

انسان

توسط

دارو

انگلیسی

رشد

ی

آنتی

کودکان

منع

فروش

ببر

عشق

آيــا

جوجه

تمام

گیاهان

مرکزی

فرد

ایمنی

قلب

سلامت

انواع

گياهي

خصوصیات

مرغ

.

آزمایش

روی

تاثیر

کاهش

استرس

مهم

نقش

نابودی

خون

باشد

رژیم

علل

خوراکی

توله

سیاه

دام

معرفی

قدرت

فرق

افزايش

ویتامین

ساز

d

واثر

پروتئین

حیوانی

بطور

600

ارزش

مصرف

غذايي

تنظیم

تولید

خريد

انتقال

کدام

دوست

دارای

خاصیت

سرطانی

باعث

ترین

افزایش

چند

ساخت

غذایی

"

غذا

گوشت

مشخصات

ماهیان

د

دامپزشکی

تغذیه

نوع

روز

میزان

نیاز

؟

کره

بخش

نشانه

شیرین

ثبت

اختلال

واکنش

درد

کار

شیری

شرکت

دست

وقت

پیش

مطالبی

راجع

تشخیص

چاقی

نمک

آکواریوم

عوامل

لیست

مواد

جلوگیری

دفع

غذاهای

روش

تصاویر

رنگ

(

رابطه

نکات

عفونت

صورت

آسیب

علائم

ترين

كننده

محصول

خرید

تصاویری

سرطان

مطالب

سازی

بهترین

مینا

اندازه

بیش

بررسی

مضرات

عمل

اختلالات

کبد

علمی

مهمترین

عنوان

سرعت

مزمن

کلی

خواص

گياه

باروری

مدت

يافت

سوخت

ازمایش

دسته

کلیه

شوند

طبیعت

روشهای

تنفسی

منابع

طبیعی

خانواده

مثل

تازه

مکمل

اصلی

مربوط

ضروری

تشخيص

خصوص

بالا

رنگی

آمينو

اسيد

چربی

شناخت

نگهداري

بلند

خاص

میکند

پيش

قلبی

ریشه

عصبی

توليد

گیاه

گیاهی

اثر

کربن

عمده

ارتباط

پاسخ

بندی

قطبی

ولی

ملی

جهت

اشکال

سازنده

شناسايي

اصلي

اید

ویژگی

تهیه

موها

افسردگی

سیستم

عضلانی

داخل

لازم

کودک

پیام

جایگاه

میدانید

سلول

کمبود

نمایش

علت

چگونگی

زياد

عوارض

ناشی

همراه

ورزشی

بوی

شکل

خصوصيات

موثر

میشود

سطح

آبزیان

تزریق

کامل

اسم

جنین

موجود

1

کجا

تعریف

ليست

منحصر

گلو

باز

گوسفند

مدل

نوزاد

بوسیله

براثر

گیرد

صنعتی

تبدیل

شكل

ناشي

مقاله

نوزادان

ضروري

دیابت

توضيح

ممنوعیت

بیمار

وصل

تاریخچه

سندروم

ویروسی

زدایی

مرتبط

شیمیایی

مطلب

سرخ

توفان

چرب

غير

میکروبی

غلظت

انجام

موجب

بيماران

داراي

شناسایی

عضلات

شدید

سویا

خوب

مفهوم

منیزیم

مسیر

دهنده

بان

قطبي

گذاری

سود

کاربرد

هضم

موی

منبع

بردن

دانه

اهمیت

وزن

گوارش

تثبیت

انگليسي

وظیفه

راههای

معده

اطلاعات

ديابت

تخصصی

آزمايش

اختصاصی

خطرات

قوچ

آزاد

دلیل

رایگان

بافت

غذاهایی

مفید

بیماران

کبدی

طبيعي

هايي

پوستي

اصل

اشتها

باکتری

گوگرد

کوچکترین

عكس

ساختمان

گرفتگی

گاوهای

زنجیره

معروف

بیولوژیکی

غذائی

قوی

100

غذاي

قیمت

شامل

منظور

تخصصي

سرب

ریزش

ساختار

طبقه

چیست

مقدار

كامل

جذب

حساس

قرص

تاثير

فعالیت

تحقیق

هاى

انرژی

ترمیم

موادی

کراتین

جیره

گوگل

بيماريهاي

انسفالوپاتی

ورزش

هسته

زیاد

صنعتي

عرضه

بازار

فواید

فنیل

ترجمه

آزمایشگاه

جرم

مروری

ادرار

قند

اساسی

سرطاني

داروهاي

ویژگیهای

متابوليكي

داروی

دررابطه

علمي

خستگی

تاثیرات

کودکانی

تشکیل

غضروف

اعمال

اسید

فولیک

علایم

مقالات

اهميت

یافت

کتوز

گيري

مضر

علامت

اکسید

سنجش

محلول

درمورد

طعم

روان

ضرورت

بکار

کلسترول

خوشه

وظایف

پروتئینی

غذاها

گزارشی

متن

شرح

یافته

کارايي

بیولوژیک

داروهای

مزایای

شروع

بیولوژی

اطلاعاتی

كپسول

هیستامین

شیرینی

جات

سرم

تومور

هورمون

فلزات

محرک

فايده

بيست

آمينه

فشارخون

تقویت

باردار

فارسی

کپسول

لوسین

توضیحات

موادي

آرتروز

2020

سنگین

مستقیم

عضو

مسیرهای

عروق

اعصاب

تحقیقات

موارد

تعادل

بیماریها

ستون

8000

کاهنده

-

مرگبار

محدود

حاوی

تری

مکانیسم

توس

توضیح

عملکرد

هيستامين

نظرات

بیشترین

نارس

اتصال

کلسیم

میتونین

بازدارنده

صرف

ترانس

اوره

متابولیکی

سولفات

آمینو

مشتقات

تمرکز

عضله

جانبی

بیست

داروخانه

امراض

استیل

کولین

تجزیه

سنتز

درسگ

ترکیب

اسیدی

سالیسیلات

پشم

ريزش

امینو

اسیدهای

کتوژنیک

پروتئینها

وسیله

کیفی

برا

قسمتی

جدول

دوز

مکملهای

واكنش

1800

متیل

موادغذایی

پلاسمای

ر

مشكل

جویدنی

سید

حاوي

پروبیوتیک

غنی

معایب

غذاهاي

زمینه

اسير

خنثی

اسامی

آمینه

فرم

کنجاله

اسپرم

غذاهايي

آمونیاک

انسولین

پلاسما

برروی

مزایا

بجز

2000

سیر

بجای

ایزو

میرود

قرصهای

ژلاتین

شرکتهای

ضرر

مروري

تأثیر

امین

م

0

ترکیبات

فایده

کارایی

بیماریهایی

غلات

وغیر

نرمال

ترکیبی

مفرط

ضررهای

خوراکیهای

هرچه

غیرطبیعی

اسد

مایع

میشن

اسپاسم

تولیدات

ازدیاد

اطفال

خوراکیها

مشروط

فوايد

اساسي

الکلی

بادی

شاخه

اسیر

محسوب

ناهنجاری

پيرامون

مثالی

مغزها

هورمونی

آنمی

كمبود

pdf

یاخته

قویترین

نفرین

استفاده

نمودار

کلزا

ابزیان

تاندون

مهارکننده

نوراپی

دراثر

آمین

سدیم

اکـسـیـدان

عضوی

اپی

لاتین

ضعیف

تعريف

هــــا

ترشح

امیدی

بـا

هـم

مـو

یکــــــ

بـه

علام

پلاکت

آب

سر

کبوتران

است

پت

سم

جا

دار

دی

فسفات

اب

حلالیت

ون

گوگردی

mofos