گیوتین، آهن داغ، ارّه ی استخوان، سیم نوک تیز و... میدانید هدف مشترک همه ی آنها چیست؟ این وسایل در تولید محصولات لبنی کاربرد دارند!

در دامداری های صنعتی تولید کننده ی محصولات لبنی با استفاده از ابزار فوق گاوها و گوساله ها را بی شاخ میکنند. در این روش دردناک گاهی اوقات شاخ گاو را سوزانده یا خرد میکنند که منجر به درد بسیار وحشتناکی میشود. این روش بسیار بی رحمانه است. متوجه شدید؟!

آیا حرفمان را باور نمیکنید؟ آیا میخواهید خودتان ببینید؟ باشد،
 اما توجه داشته باشید که نگاه کردن به تصاویر زیر میتواند بسیار دشوار باشد.


تصاویر فاش شده/ کندن شاخ گاو در دامداری صنعتی (ترجمه)

تصاویر فاش شده/ کندن شاخ گاو در دامداری صنعتی (ترجمه)

تصاویر فاش شده/ کندن شاخ گاو در دامداری صنعتی (ترجمه)

تصاویر فاش شده/ کندن شاخ گاو در دامداری صنعتی (ترجمه)

تصاویر فاش شده/ کندن شاخ گاو در دامداری صنعتی (ترجمه)

تصاویر فاش شده/ کندن شاخ گاو در دامداری صنعتی (ترجمه)

تصاویر فاش شده/ کندن شاخ گاو در دامداری صنعتی (ترجمه)


این عکس ها نشان میدهد که کندن گاو شاخ چه عمل دردناکی است. اگر برای انسانی این اتفاق بیفتد، او را با عجله به بیمارستان میرسانند. با این حال، این گاو بیچاره بدون هیچ مسکن و درمانی فقط و فقط رنج میکشد. 

شما فقط در یک صورت میتوانید در این عمل وحشیانه شریک نباشید؛ و آن این است از خریداری محصولات لبنی خودداری کنید و به وگانها بپیوندید. چه فکر میکنید؟ این روزها وگان شدن ممکن است الزامی باشد!منبع: 
Peta.org

مترجم: علی کاظمیه (
ToOoTi)