85% از پوستهای صنعت خز از جانب مزارع خز و پوست تهیه می شود. مکانهای حزن انگیز و کثیف که هزاران حیوان را برای تمام عمر در قفس های فلزی نگه میدارد. مانند دامداریها و گاوداریها که حیوانات را برای خوراک پرورش می دهند، روشهای بکار رفته در مزارع تولید پوست به نحوی است تا سود را به حداکثر برساند و هزینه اش را طبق معمول حیوانات می پردازند.


مزارع خز و پوست برای کاهش هزینه های خود، حیوانات را بصورت فشرده در قفس های کوچک غیر قابل تحمل نگه میدارند طوری که از هر جهت چند قدم بیشتر نمیتوانند بردارند و نمیتوانند هیچیک از اعمال طبیعی و ضروری زندگیشان را انجام دهند، مانند دویدن، شنا کردن، لانه سازی و جفتگیری. بسیاری از آنها تحت این شرایط دچار بحران می شوند.

رنج و سراسیمگی ناشی از زندگی در یک قفس بسیاری آنها را به مرحله ی خودآسیبی می رساند مانند گاز گرفتن پوست، دم و پایشان. دیوانه وار گام بر میدارند و بصورتی بی پایان دایره وار به دور خود می چرخند. و حتی گوشت هم قفسی های خود را میخورند.

طبقات قفس ها غالبا در آلونکهای تاریک، کثیف و بزرگ یا انبارهایی جای داده میشوند که آمونیاک حاصل از ادرار و مدفوع جمع شده شان چشم و ریه شان را می سوزاند و یا ساده تر از آن در فضای باز جای داده می شوند طوری که پناهی در برابر باران، گرمای طاقت فرسا و سرمایی که به استخوان هم رسوخ میکند ندارند. انگل ها و بیماریها بصورت گسترده در مزارع خز و پوست وجود دارد و زندگی فلاکتبار این حیوانات را غیر قابل تحمل تر می سازد.


حیوانات مزارع خز و پوست با محصولات جانبی گوشت که برای انسان قابل استفاده نیست تغذیه می شوند. آب نیز غالبا با سیستم افشانکی تامین می شود که آن هم در سرمای زمستان یخ می زند یا به دلیل اشتباه انسانی از کار می افتد.

متاسفانه هیچ قانون کشتار فدرالی برای حمایت از حیوانات مزارع خز و پوست وجود ندارد و شیوه های کشتار هولناک اند.

مالکین مزارع خز تنها به فکر حفظ کیفیت پوست هستند و از روشهای کشتاری استفاده میکنند که پوست را دست نخورده نگه دارد و منجر به رنج فجیعی برای حیوان می شود. برخی از آنها حتی در حالیکه پوست کنده می شوند به هوش می آیند.

این حیوانات به گیره هایی متصل می شوند یا ترکه هایی داخل دهان و بینی شان می شود و با دردی شدید دچار برق گرفتگی می شوند.


شوک الکتریکی که از جانب اجتماع دامپزشکی آمریکا در "گزارش AVMA در مورد پنل مرگ آسان" که سال 200 منتشر شد "توجیه ناپذیر" شناخته می شود باعث می شود حیوان در حالیکه هنوز به هوش است دچار ایست قلبی شود.


بقیه حیوانات با استریکنین مسموم می شوند که با فلج کردن ماهیچه ها با گرفتگی های دردناک و شدید موجب خفگی می شود.

شکستن گردن یک روش رایج دیگر کشتار در مزارع خز و پوست است.


صنعت تولید خز و پوست با کمال بی شرمی حتی از اذعان به وحشیانه بودن روشهای کشتار سر باز می زند.شما به عنوان یک مصرف کننده می توانید به پایان بخشیدن به این اعمال وحشیانه کمک کنید. از خریدن محصولات ساخته شده از پوست حیوانات خودداری کنید.

ترجمه: The Almighty
منبع: Peta.org